Cyngor sir 'heb guddio manylion'

  • Cyhoeddwyd

Mae arweinydd Cyngor Sir Penfro wedi gwadu bod y cyngor wedi ceisio cuddio manylion ynghylch honiadau o gam-drin plant.

Roedd tad wedi beirniadu'r cyngor ar ôl i athro glymu dwylo ei fab chwech oed ac roedd honiadau bod plant wedi eu cloi mewn "corneli seibiant" oedd wedi eu padio.

Dywedodd yr arweinydd, y Cynghorydd Jamie Adams, y byddai unrhyw un yn euog o fethiannau "yn cael ei ddal i gyfrif" ac y byddai ymchwiliad llawn.

Ychwanegodd Mr Adams nad oedd unrhyw dystiolaeth bod plant wedi bod mewn "corneli seibiant" wedi eu padio ers 2009.

'Hyderus'

Mae dirprwy arweinydd y cyngor wedi dweud ei fod yn "hyderus" y bydd yr awdurdod yn gallu ateb pryderon y gweinidog addysg o ran gwarchod plant.

Dywedodd y Cynghorydd Huw George eu bod wedi cymryd "camau sylweddol" wrth ddelio â'r honiadau.

Ddydd Mercher cafodd gwybodaeth ei rhoi i'r heddlu.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr arweinydd, y Cynghorydd Jamie Adams, y byddai ymchwiliad llawn

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod "gwybodaeth newydd" wedi ei roi i'w swyddogion ddydd Mercher a bod y cyngor wedi rhoi'r wybodaeth i'r heddlu.

Roedd arweinydd y cyngor wedi derbyn llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru yn cyfeirio at ddigwyddiad ym mis Mawrth pan honnwyd bod athro wedi clymu dwylo Scott Lee, disgybl yn Ysgol Fabanod Meads yn Aberdaugleddau.

Rhybudd

Dywedodd y tad, Mike Lee, wrth BBC Cymru: "Roedd ymchwiliad annibynnol - daeth ymchwilydd o Lywodraeth Cymru a holi fi a 'ngwraig a phawb oedd yn gysylltiedig â'r mater.

"Doedden ni ddim yn fodlon iawn ar ymateb y cyngor."

Roedd yr heddlu wedi dweud wrth y teulu y gallai'r athro gael rhybudd pe bai'r teulu'n mynd â'r mater ymhellach.

"'Sen i'n gwneud hyn i blentyn, fe fydden i'n cael fy arestio," meddai'r tad.

"Ond oherwydd taw athro sy wedi gwneud hyn maen nhw'n cymryd camau disgyblu."

Ddydd Mercher roedd arweinydd y cyngor yn cwrdd â gweinidogion ar ôl i'r awdurdod gael eu cyhuddo o fethu yn eu dyletswydd gwarchod plant.

Mae llythyr y gweinidogion at arweinydd y cyngor wedi dweud nad oedd ymchwiliad disgyblu wedi bod i gwynion am ystafell arbennig mewn uned i blant ag anghenion addysgol ac ymddygiad arbennig - er gwaethaf ymchwiliad cychwynnol ac argymhellion yr heddlu.

Ers hynny, dywedodd gweinidogion eu bod wedi clywed am o leiaf bump o ystafelloedd mewn ysgolion yn y sir lle oedd plant yn cael eu cloi "ac fe allai fod llawer mwy".

'Cwestiynau difrifol'

Ddydd Mercher dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae yna gwestiynau difrifol yn parhau i'w hateb am yr hyn sydd wedi digwydd ac ymateb yr awdurdod lleol a'u swyddogion.

"Prif flaenoriaeth Llywodraeth Cymru trwy gydol yr amser yw diogelu plant yn Sir Benfro."

Mae gan y cyngor tan 5pm ar Fehefin 22 i ymateb yn ffurfiol cyn y bydd gweinidogion yn penderfynu pa gamau i'w cymryd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol