Buddsoddiad i gael chwaraeon yn rhan o fywydau'r ieuenctid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r buddsoddiad yn mynd i roi hwb i weithgareddau chwaraeon drwy'r Gymraeg

Bydd Chwaraeon Cymru yn buddsoddi £250,000 ym mudiad yr Urdd er mwyn sicrhau fod chwaraeon yn rhan o fywyd miloedd o blant a phobl ifanc.

Un o amcanion yr Urdd ar gyfer y 10 mlynedd nesaf yw rhoi cyfle i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg.

I wneud hyn, eu nod yw dyblu'r nifer o Swyddogion Chwaraeon o 10 i 20 a chynyddu'r nifer o wirfoddolwyr ifanc sy'n derbyn hyfforddiant o 600 i 1,200.

Y gobaith hefyd yw cynyddu'r nifer o glybiau cymunedol o 70 i 140, a chynyddu'r nifer sy'n cymryd rhan mewn sesiynau galw i 5,000.

Mae'r Urdd o'r farn bod y "bartneriaeth newydd, gryfach" gyda Chwaraeon Cymru yn "gam mawr tuag at wireddu'r nod hwnnw".

'Rhan annatod'

Yn ôl Dr Huw Jones, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru, mae'r Urdd yn bartner allweddol yn ein nod ninnau o gael chwaraeon yn rhan annatod o fywyd pob plentyn a chreu cenedl o bencampwyr yng Nghymru.

"Rydym wedi rhoi her i'r sector chwaraeon yng Nghymru i gynyddu'r nifer o bobl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon ac mae cynlluniau uchelgeisiol yr Urdd yn ymateb yn union i'r hyn yr ydym ni yn chwilio amdano i wneud gwir wahaniaeth.

"Mae'r Urdd yn fudiad pwysig iawn i ni o ran datblygu chwaraeon yng Nghymru."

'Arwydd o'r hyder'

Ychwanegodd Gary Lewis, Cyfarwyddwr Chwaraeon yr Urdd, bod y buddsoddiad yn arwydd o'r hyder sydd gan Chwaraeon Cymru yn ein gallu i gynyddu'r nifer sy'n cymryd rhan yn sylweddol, sydd hefyd yn cyd-fynd gyda gweledigaeth Chwaraeon Cymru a Strategaeth Chwaraeon Cymunedol.

"Cael plant a phobl ifanc i gymryd rhan yw prif amcan ein Adran Chwaraeon - eu cael i symud, ennyn eu diddordeb mewn chwaraeon a chynnig diddordebau iddyn nhw tu allan i'r ysgol.

"Rhan allweddol o'n gwaith yw'r daith yna o'r iard chwarae i'r gymuned.

"Mae'n allweddol fod gan blant a phobl ifanc berchnogaeth o'u gweithgareddau fel eu bod yn teimlo yn rhan o'r clwb cymunedol maen nhw'n mynychu a bwysicaf oll, er mwyn eu cael yn cadw'n heini o wythnos i wythnos."

50,000 o aelodau

Yn hanesyddol, mae ffocws yr Urdd, sydd â bron i 50,000 o aelodau, wedi bod ar y gwersylloedd, yr eisteddfod a'r adrannau ac aelwydydd lleol, gyda'r adran chwaraeon yn ddatblygiad eithaf diweddar.

Ychwanegodd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, "Mae gan yr Urdd raglen chwaraeon sefydledig ac rwyf yn falch iawn fod y nawdd hwn yn mynd i'w galluogi i ddatblygu'r rhaglen honno ymhellach gan gyrraedd mwy o blant a phobl ifanc.

"Mae hwn hefyd yn cefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru i weld mwy o blant a phobl ifanc yn cymryd rhan mewn chwaraeon a chael Cymru i symud.

"Mae hefyd yn cynnig cyfle iddynt ddefnyddio eu Cymraeg tu allan i'r dosbarth, sydd yn rhan allweddol o Strategaeth yr Iaith Gymraeg."