Addewid am 12,500 o gartrefi

  • Cyhoeddwyd
TaiFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Cartrefi Cymunedol Cymru bod angen o leiaf 8,000 o dai fforddiadwy newydd erbyn 2015

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn bwriadu darparu 12,500 o gartrefi yn ystod oes y llywodraeth.

Dywedodd y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, Huw Lewis, y byddai'r nifer yma'n cynnwys 7,500 o dai newydd fforddiadwy a 5,000 o dai gwag fydd yn cael eu hadfer ar gyfer eu defnyddio eto.

Daw'r arian ar gyfer y 7,500 o dai fforddiadwy o gyfuniad o gymhorthdal gan Lywodraeth Cymru a darparwyr tai eraill yn defnyddio'u harian eu hunain.

Roedd un o bwyllgorau'r Cynulliad yn ddiweddar wedi argymell y dylai'r llywodraeth osod nod ar gyfer nifer y tai newydd i Gymru, ac roedd mudiad Cartrefi Cymunedol Cymru wedi ategu'r alwad.

Ymhlith y mesurau fydd yn caniatáu cyrraedd y nod mae :-

  • Sicrhau arian Grant Tai Cymdeithasol ychwanegol gwerth £22 miliwn sy'n golygu bod cyfanswm o £97 miliwn ar gael yn 2011-12;
  • Cefnogi datblygu Bond Tai Cymru;
  • Cyflymu'r broses o ryddhau tir ar gyfer tai;
  • Cefnogi modelau newydd o ddatblygu tai e.e. Pont Trelái;
  • Datblygu dulliau newydd ac arloesol o gael tai;
  • Sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau i fedru gadael system Cymhorthdal y Cyfrif Refeniw Tai.

Papur gwyn

Bydd papur gwyn yn amlinellu cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer deddfwriaeth newydd a chamau eraill i gynorthwyo diwallu'r angen am gartrefi yn cael ei gyhoeddi'r wythnos nesaf.

Dywedodd Huw Lewis: "Mae cartref boddhaol a diogel yn hawl dynol sylfaenol ac mae cynyddu'r cyflenwad tai a'r dewis sydd ar gael yn un o brif ymrwymiadau'n Rhaglen Lywodraethu.

"Ni fydd y targed hwn yn un hawdd i'w gyrraedd. Er hynny, mae'n gwbl hanfodol ein bod yn darparu'r tai hyn.

"Mae dirfawr eu hangen - nid yn unig er mwyn diwallu anghenion pobl o ran tai ond hefyd er mwyn creu swyddi a helpu i ysgogi'r economi.

"Mae pwysau mawr i ddarparu tai fforddiadwy ledled Cymru a gwyddom nad oes digon o dai o'r fath yn bodoli i ddiwallu'r angen. Wrth i gyllidebau Llywodraeth Cymru grebach, mae'r angen am dai yn cynyddu.

"Mae'n gwbl hanfodol, felly, ein bod yn sicrhau bod y cyllidebau sydd gennym yn mynd ymhellach.

"Rwyf am ddod o hyd i ffyrdd gwahanol o ddod ag arian newydd i mewn i'r sector tai, ac rwyf hefyd am ddod o hyd i ffyrdd newydd o ddarparu tai, megis tai cydweithredol a mentrau arloesol fel Partneriaeth Tai Cymru.

"Mae'r nod - sef 12,500 o dai - yn un uchelgeisiol ond y mae, yn fy marn i, yn un y mae modd ei gyrraedd.

"Er mwyn llwyddo, felly, bydd yn rhaid i Lywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, Cymdeithasau Tai a'r sector preifat weithio gyda'i gilydd er mwyn denu arian o ffynonellau eraill i sicrhau'r gwerth gorau posibl am arian fel y gallwn ddarparu'r cartrefi hyn y mae dirfawr eu hangen ar gyfer pobl Cymru.

"Mae'n dipyn o her ond yn her rwyf yn edrych ymlaen ati gyda help ein holl bartneriaid."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol