BBC Cymru Fyw

Llong: 'Rhywfaint' o olew wedi gollwng

Published

Mae Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau wedi dweud bod "rhywfaint" o olew wedi gollwng o long darodd y creigiau nos Fawrth.

Cafodd saith o Bwyliaid eu hachub am 1am fore Mercher wedi i long yr MV Carrier o'r Almaen daro'r creigiau yn ymyl Glanfa Jaynes yn Llanddulas ger Bae Colwyn.

Y pryder yw y gallai mwy o olew lifo i'r môr gan fod Bae Lerpwl yn ardal gwarchod arbennig.

Mae arbenigwyr achub a llygredd yn asesu'r difrod a gallai'r achub bara am hyd at dair wythnos.

Eisoes mae'r Adran Drafnidiaeth wedi dechrau ymchwiliad.

Hofrennydd

Ar hyn o bryd mae gwyntoedd cryfion a môr garw'n her i'r rhai sy'n ceisio diogelu'r llong sy'n cario 40,000 o litrau o danwydd.

image copyrightPA
image captionLlun o'r llong fore Mercher

Cafodd lôn ddwyreiniol yr A55 ei chau rhwng cyffordd 22 a chyffordd 23 am 10pm nos Fawrth fel bod modd i hofrennydd lanio.

Ar hyn o bryd mae Gwylwyr y Glannau, y Gwasanaeth Tân, yr heddlu, awdurdodau lleol ac Asiantaeth y Cefnffyrdd yn cydweithio er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Gareth Pritchard: "Rydym yn ymwybodol o'r amharu ar hyn o bryd, yn enwedig yn achos y traffig ar yr A55 a ffyrdd yn y cyffiniau.

"Rydym yn ceisio lleddfu'r problemau cyn gynted â phosib."

'Blaenoriaeth'

Dywedodd ei fod yn ymddiheuro am yr anghyfleustra i'r cyhoedd.

"Ond ein blaenoriaeth ni yw delio â'r digwyddiad yn ddiogel a byddwn yn cydweithio ag asiantaethau eraill er mwyn delio â'r mater cyn gynted â phosib."

Cafodd dau fad achub a hofrennydd eu galw am 8.30pm nos Fawrth wedi i'r cwch daro craig ger glanfa.

Y gred yw bod y cwch yn defnyddio'r lanfa i lwytho calchfaen.

Cafodd badau achub Llandudno a'r Rhyl eu lansio yng nghanol "storm a môr garw" am 8.30pm nos Fawrth a chyrhaeddon nhw'r lanfa am 9pm.

Dywedodd cydbeilot yr hofrennydd cynta, James Bullock: "Yn gynta, roedd yn her dod o hyd i'r cwch oherwydd yr eira.

"Roedd y gwyntoedd cryfion wedi ei wthio yn erbyn bancyn yr A55 ... roedd yn anodd achub y criw oherwydd ongl yr hofrennydd yn yr awyr.

image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionCafodd lôn ddwyreiniol yr A55 ei chau am resymau diogelwch

'Stormus'

"Roedd yn amgylchiadau'n stormus."

Dywedodd RSPB Cymru eu bod yn poeni y byddai unrhyw olew o'r llong yn cael effaith ddifrifol ar niferoedd yr adar o bwys rhyngwladol yn yr ardal.

Yn ôl Patrick Lindley, Uwchswyddog Cadwraeth y mudiad: "Mae Bae Lerpwl yn Ardal Warchodaeth Arbennig oherwydd niferoedd hwyiaid y môr a throchwyr sy'n gaeafu yno.

"Yr amcangyfri yw bod 10,000 o fôr-hwyaid duon yn bwydo dim mwy na dau gilometr oddi ar y lan yn yr ardal o fewn yr wythnos diwethaf ac rydym yn poeni y gall y gwyntoedd gogleddol yn ystod y dyddiau nesaf eu gwthio'n nes at y glannau.

"Wrth i'r tymor nythu agosáu, rydym hefyd yn pryderu am effaith unrhyw olew ar adar y môr eraill sy'n dibynnu ar y dyfroedd oddi ar Ogledd Cymru fel mannau bwydo."

Dywedodd y byddai'r staff yn monitro'r sefyllfa.

Straeon perthnasol

  • Cyrch achub wrth i gwch fwrw creigiau