App Cymraeg i fyfyrwyr gofal iechyd

Cyhoeddwyd

Bydd app newydd, sy'n cael ei lansio gan Brifysgol Caerdydd ddydd Iau ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd, yn tanlinellu pwysigrwydd yr iaith Gymraeg ym maes iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg uwch yng Nghymru.

Mae 'App Iechyd Da', yn cynnwys gwybodaeth am amryw o fentrau sy'n ymwneud yn benodol â'r Gymraeg megis tueddiadau demograffig, cyfarwyddebau gwleidyddol, dylanwadau economaidd, a chanllawiau cyfathrebu defnyddiol yn Gymraeg.

Mae ei restr termau'n amrywio o 'model therapi galwedigaethol Canada' i eirfa bob dydd megis 'bore da' (ynghyd â'r ynganiad ffonetig), ochr yn ochr â chyfeiriadur eang o gysylltiadau o fewn y diwydiant.

Mae'r app yn rhaglen feddalwedd ar gyfer ffonau smart a dyfeisiadau symudol.

'Gweithwyr proffesiynol'

"Rydym yn gobeithio y bydd ein holl fyfyrwyr, ac yn wir ein cydweithwyr clinigol, yn gwneud defnydd llawn o'r app hwn sydd ar gael i'w lawrlwytho'n rhad ac am ddim," meddai Dr Gwilym Wyn Roberts, Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd Caerdydd.

"Bydd yn arf gwerthfawr ar gyfer astudiaethau academaidd a chlinigol ar bob lefel ac ar draws amryw o raglenni gwahanol."

"Mae angen sicrhau bod gweithwyr proffesiynol a myfyrwyr yn ymwybodol o gefndir diwylliannol ac ieithyddol unigryw'r cleifion," ychwanegodd Dr Roberts.

"Mae sgiliau dwyieithog yn cynyddu cyflogadwyedd graddedigion, a bydd yr app yn annog myfyrwyr di-gymraeg i ddatblygu'u sgiliau ieithyddol drwy ymgymryd â chyrsiau Cymraeg."

Bydd yr app yn cael ei lansio yng Nghynhadledd Gynghorol Therapïau Cymru yng Nghaerdydd Ddydd Iau gan Alison Strode, Ymgynghorydd Therapïau Llywodraeth Cymru.

"Rwy'n hynod falch o gael cefnogi'r app hwn a ddatblygwyd gan Brifysgol Caerdydd," meddai Ms Strode.

"Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw gweld yr iaith Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru, a chynyddu ymwybyddiaeth pobl o werth y Gymraeg.

"Bydd yr app hwn yn rhoi mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr ac eraill i ymgysylltu â'r iaith Gymraeg trwy dechnoleg fodern."

Radiotherapi

Mae'r app, a grëwyd gan stiwdio dylunio a datblygu 'fi a fo', ar gael ar gyfer dyfeisiadau Apple i ddechrau, ond bwriedir ei ddatblygu ar gyfer dyfeisiau Android yn ogystal.

Mae ar gael i'w lawrlwytho gan fyfyrwyr, all ei ddefnyddio ar eu iPod touch neu iPhone os ydyn nhw mewn lleoliad sydd heb gysylltiad rhyngrwyd, ac mae hefyd ar gael i'r cyhoedd yn gyffredinol.

Gwnaed y prosiect hwn yn bosibl gyda chymorth grant o £2,500 oddi wrth yr Academi Addysg Uwch.

Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd, a ddatblygodd yr App, yw darparwr addysg gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd mwyaf blaenllaw Cymru, ac un o ysgolion mwyaf blaenllaw'r Deyrnas Unedig.

Mae'n darparu rhaglenni cyn cofrestru, a gydnabyddir gan Gyngor Galwedigaethau Perthynol i Iechyd y Deyrnas Unedig (HPC) ym maes therapi galwedigaethol, ymarfer llawfeddygol, ffisiotherapi, radiograffeg ddiagnostig a radiotherapi ac oncoleg.

Mae hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni ôl-gofrestru ac ôl-raddedig. Yn gefn i'r ddarpariaeth hon mae 'na broffil ymchwil sy'n datblygu'n gyflym, a chysylltiadau ag amrywiaeth eang o ddarparwyr lleoliadau clinigol ledled Cymru.