Cymorth newydd i ofalwyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd gofalwyr yn elwa o'r drefn newydd yn ôl y llywodraeth

Bydd rheoliadau newydd ar gyfer bodloni rhai o anghenion gofalwyr sy'n darparu gofal di-dâl yn dod i rym ar Ionawr 1 2012.

Ychydig cyn y Nadolig, cafodd Rheoliadau Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2011 gymeradwyaeth unfrydol gan y Cynulliad Cenedlaethol.

Bydd y Rheoliadau'n rhoi Mesur Strategaeth ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010 ar waith, gan sicrhau bod gofalwyr yn cael gwybodaeth a chyngor angenrheidiol.

"Dro ar ôl tro, clywais ofalwyr yn dweud y bydden nhw'n elwa o gael mwy o wybodaeth a chyngor i'w helpu i ddarparu gofal," meddai Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.

"Bydden nhw hefyd yn elwa o gael cyfle i gymryd mwy o ran mewn gwneud penderfyniadau am y gwasanaethau sydd ar gael iddyn nhw a'r rheini y maen nhw'n gofalu amdanyn nhw.

Gofal di-dâl

"Dyna pam rydw i wedi canolbwyntio'n gyntaf ar gyflwyno deddfwriaeth yn y meysydd hyn.

"Mae gofalwyr sy'n darparu gofal di-dâl yn gwneud gwaith hollol hanfodol.

"Trwy helpu teulu a ffrindiau, nhw sy'n ymgymryd â hyd at 95% o'r gofal sy'n digwydd yn y gymuned.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Gwenda Thomas ei bod eisiau gwneud popeth posib i roi cymorth i'r gofalwyr

"Heb eu cyfraniad hollbwysig, ni fyddai'r system ofal yn gweithio."

Dywedodd Mrs Thomas ei bod am wneud popeth o fewn ei gallu i'w helpu a dyna pam rydw i wedi cyflwyno'r Mesur a'r Rheoliadau."

Mae'r Mesur yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau dynodedig i baratoi, cyhoeddi a gweithredu strategaeth er budd gofalwyr sy'n darparu gofal di-dâl.

Bydd y strategaethau'n nodi sut y bydd gwybodaeth a chyngor yn cael eu rhoi i'r gofalwyr hyn er mwyn eu helpu i gyflawni eu rôl yn effeithiol.

Byddan nhw hefyd yn nodi sut y bydd gofalwyr yn cael rhoi eu sylwadau am benderfyniadau sy'n effeithio arnynt a'r rheini y maen nhw'n gofalu amdanyn nhw.

Bydd y gofalwyr yn cael cymryd rhan yn y penderfyniadau hynny.

Yr awdurdodau dynodedig cyntaf yw Byrddau Iechyd Lleol ledled Cymru, Ymddiriedolaeth Iechyd Felindre, Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru a gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol.

Arian

Disgwylir i'r Byrddau Iechyd gydweithio â'r awdurdodau sy'n bartneriaid allweddol i gynllunio a darparu'r strategaethau.

Mae'r partneriaid yn cynnwys y Gwasanaethau Cymdeithasol, mudiadau Trydydd Sector sy'n cynrychioli gofalwyr, a meddygon teulu.

Mae £5.8 miliwn wedi'i neilltuo ar gyfer y Byrddau Iechyd dros y tair blynedd nesaf i'w helpu i hyfforddi staff a rhoi eu strategaethau lleol ar waith.

Mae'r gofyniad yn glir bod yn rhaid iddynt gydweithio a'u partneriaid a rhannu'r arian yn briodol.

"Mae'r Rheoliadau'n ei gwneud yn ofynnol i'r awdurdodau dynodedig gyflwyno eu strategaethau lleol i mi erbyn Hydref 31 2012," ychaenegodd Mrs Thomas.

"Ar ôl i mi eu cymeradwyo, gall y gwaith o'u gweithredu a rhoi'r help angenrheidiol i ofalwyr gychwyn o ddifrif.

"Rhaid adolygu'r strategaethau lleol bob 18 mis i sicrhau eu bod yn addas at eu pwrpas.

"Trwy wneud hynny, bydd y strategaethau'n gallu newid i adlewyrchu amgylchiadau newydd.

"Mae Gofalwyr yn haeddu ein cefnogaeth, a nod y Rheoliadau yw eu helpu i gyflawni eu gwaith hollbwysig."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol