Cwis digwyddiadau 2011

Cyhoeddwyd

Roedd 2011 yn ddiwedd cyfnod ac yn ddiwedd gyrfa. Daeth Prifysgol Cymru i ben ac fe wnaeth un o sêr y byd rygbi ymddeol.

Cafwyd y lleddf a'r llon, y pwysig a'r diddorol ac o'r bach i'r mawr. Blwyddyn sawl pleidlais a phriodasau Brenhinol a blwyddyn arall o drychinebau a galar cenedl.

Ond faint o'r hyn a ddigwyddodd yn ystod 2011 a gofiwch chi? Mae Adran Newyddion Arlein BBC Cymru wedi bod yn paratoi cwestiynau am bob mis.

Mae'r atebion isod.

IONAWR

Wedi'r eira yn ystod y mis, be oedd yn achosi trafferthion i yrwyr ar hyd ffyrdd Cymru?

a) Goleuadau stryd wedi eu diffodd

b) Halen yn amharu ar deiars ceir

c) Tyllau yn ymddangos yn y ffyrdd

Pwy gymrodd ei sedd yn Nhŷ'r Arglwyddi yn ystod y mis?

a) Dafydd Elis-Thomas

b) Dafydd Wigley

c) Dafydd Iwan

CHWEFROR

Ar y cyntaf o'r mis fe gyhoeddwyd pwy a fyddai Meistres y Gwisgoedd newydd yng Ngorsedd y Beirdd. Ela Jones o Ysbyty Ifan, Conwy. Ond pwy fydd hi'n ei holynu?

a) Siân Aman

b) Siân Yr Hendre

c) Siân Parc Nest

Roedd 'na anrhefn yn un o drefi'r canolbarth, Aberystwyth, yn ystod y mis am fod 'na ddiffyg wardeniaid traffig. Yn ystod y flwyddyn pa gyngor gafodd wared ar y wardeniaid er mwyn arbed arian?

a) Ceredigion

b) Caerfyrddin

c) Sir Benfro

MAWRTH

Cafodd refferendwm ei gynnal ar Fawrth 3 ynglŷn â chynyddu pwerau'r Cynulliad. Mae 'na 20 o feysydd wedi eu datganoli ond roedd rhaid i'r Cynulliad wneud cais i Senedd Llundain am hawl i ddeddfu ym mhob un cyn y bleidlais. Ond faint wnaeth bleidleisio yn y refferendwm?

a) 26.8%

b) 35.4%

c) 42.8%

Mis Mawrth cychwynnodd comisiynwyr ar y gwaith o redeg pa un o gynghorau Cymru?

a) Blaenau Gwent

b) Sir Benfro

c) Ynys Môn

EBRILL

Beth, yn ystod y mis a gyhoeddwyd allai ymddangos yn nhref Llanrwst gan artist o Efrog Newydd?

a) Torth

b) Pwmpen

c) Cennin Pedr

Ar ddiwedd y mis roedd 'na ddiwrnod ychwanegol o wyliau i bobl Prydain wrth i'r Tywysog William briodi Kate Middleton. Mae'r Tywysog yn gweithio fel peilot i wasanaeth achub y Llu Awyr yn Y Fali ar hyn o bryd. Ond ar ddiwrnod y Briodas yn Abaty Westminster, sawl morwyn fach oedd gan Dduges Caergrawnt?

a) 4

b) 5

c) 7

MAI

Cafodd etholiad ei gynnal yng Nghymru i ethol aelodau i'r Cynulliad Cenedlaethol. Roedd nifer o wynebau cyfarwydd yn gadael y siambr eleni ac fe ddaeth nifer o wynebau newydd yno wedi'r etholiad. Y Ceidwadwyr yw'r brif wrthblaid yn y Senedd erbyn hyn. Ond sawl aelod sydd ganddyn nhw?

a)10

b)12

c)14

Ym mis Mai fe wnaeth Abertawe ennill dyrchafiad i Uwchgynghrair Lloegr. Wedi'r gemau ail gyfle fe wnaethon nhw gurro Reading o 4-2. Ond pa un o chwaraewyr Abertawe gafodd hatric?

A) Joe Allen

b) Stephen Dobbie

c) Scott Sinclair

MEHEFIN

Cafodd Cadeirydd Awdurdod S4C ei gadarnhau gan Ysgrifennydd Diwylliant y Llywodraeth yn San Steffan. Ond pwy sydd wrth y llyw?

a) Ian Jones

b) Huw Jones

c) Elan Closs Stephens

Daeth galwad unwaith eto yn ystod y mis ar i gofnod o drafodion y Cynulliad fod ar gael yn ddwyieithog. Tan 2010 roedd fersiwn ysgrifenedig ddwyieithog yn cael ei chyhoeddi o'r cofnod. Ond beth yw enw'r cofnod?

a) Hansad Cymraeg

b) Cofnod Cymraeg

c) Trafodion y Dydd

GORFFENNAF

Ned Thomas wnaeth ennill Gwobr Llyfr Cymraeg y Flwyddyn. Y ddau awdur arall ar y rhestr fer oedd Angharad Price am Caersaint a Dewi Prysor am Lladd Duw. Enillodd Mr Thomas wobr o £10,000 am ei hunangofiant. Ond beth oedd enw ei gyfrol.

a) Neb

b) Bydoedd

c) Fi

Wedi'r etholiad ym mis Mai cafodd dau AC eu diarddel o'r Cynulliad am fod yn aelodau o sefydliadau gwaharddedig.Dau fis yn ddiweddarach pleidleisiodd aelodau'r cynulliad i ganiatau un ohonyn nhw i ddychwelyd. Pwy ?

a) John Dixon

b) Eleanor Burnham

c) Aled Roberts

AWST

Cafodd yr Eisteddfod Genedlaethol ei chynnal eleni yn Wrecsam a'r Fro. Cafwyd llwyddiant ym mhob un o'r prif gystadlaethau er i'r brifwyl ei hun wneud colled ariannol o £90,000. Ond pa un o'r rhain wnaeth ddim ennill un o'r prif wobrau llenyddol?

a) Rhys Iorwerth

b) Manon Rhys

c) Rhys Meirion

Yn ystod yr haf fe gyhoeddwyd bod apêl yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn agosau at y nod o godi £1 miliwn i brynnu fferm Llyndy Isaf yn Eryri. Ond pa actor oedd yn arwain yr ymgyrch?

a) Rhys Ifans

b) Ioan Gruffudd

c) Matthew Rhys

MEDI

Ym mis Medi bu farw pedwar o lowyr ar ôl cael eu caethiwo wedi trychineb ym Mhwll Glo'r Gleision yng Nghwm Nedd. Cafodd apªl ei sefydlu er mwyn cynorthwyo teuluoedd y pedwar. Ond pwy yw prif noddwr yr apêl?

A) Y Tywysog William

b) Y Tywysog Charles

c) Y Frenhines

Beth ymddangosodd ddwywaith dros nos ar gopa'r Wyddfa?

a) Cadair a phiano

b) Awyren glider

c) Cerbyd gyriant pedair olwyn

HYDREF

Ar Hydref 1 daeth deddf i rym yng Nghymru o godi tâl am ddefnyddio bagiau plastig neu bapur un tro. Ond beth yw'r isafswm y gall siopwyr ei godi ar gwsmeriaid am fag?

a) 5 geiniog

b) 10 ceiniog

c) 20 ceiniog

Daeth Cystadleuaeth Cwpan Rygbi'r Byd i ben yn ystod y mis yn Seland Newydd. Llwyddodd Cymru i orffenn yn bedwerydd. Yn ystod y bencampwriaeth cafodd capten Cymru, Sam Warburton gerdyn coch am dacl beryglus gan y dyfarnwr Alain Rolland. Ond beth oedd sgôr y rownd derfynol rhwng Seland Newydd a Ffrainc?

a) Seland Newydd 7-6 Ffrainc

b) Seland Newydd 8-6 Ffrainc

c) Seland Newydd 8-7 Ffrainc

TACHWEDD

Yn ystod y mis fe gyhoeddwyd bod Gerallt Lloyd Owen yn rhoi'r gorau i fod yn Feuryn ar raglen Talwrn y Beirdd BBC Radio Cymru. Roedd rhaid chwilio am Feuryn newydd. Ond pa un o'r tri Prifardd yma gafodd y swydd?

a) Tudur Dylan Jones

b) Myrddin ap Dafydd

c) Ceri Wyn Jones

Cyhoeddwyd yn ystod y mis pwy fydd y Comisiynydd Iaith cyntaf? Ond pwy sydd wedi cael y swydd?

a) Meri Huws

b) Meirion Prys Jones

c) Menna Machraeth

RHAGFYR

Llai nag wythnos cyn y Nadolig bu damwain trên yn ne Cymru. Roedd y trên yn teithio o Aberdaugleddau i Fanceinion pan gafodd ei tharo gan lori. Ond yn lle y digwyddodd y ddamwain?

a) Hendy-gwyn ar Daf

b) Aberdaugleddau

c) Caerfyrddin

Cafodd y gêm olaf ei chwarae ar Ffordd Farrar ar Ragfyr 27. Fe fydd Bangor yn symud i'w cartref newydd yn 2012. Ond pwy oedd gwrthwynebwyr olaf Bangor?

a) Port Talbot

b) Prestatyn

c) Bala

ATEBION

Ionawr

c - Roedd y tywydd, yn enwedig y rhew, glaw ac eira yn achosi tyllau yn y ffyrdd oedd yn ddyfn iawn mewn rhai mannau.

b - Dafydd Wigley gymrodd ei sedd yn Nhŷ'r Arglwyddi, y Barwn Wigley o Gaernarfon.

Chwefror

a - Sian Aman (Jean Huw Jones) wnaeth ymddeol fel Meistres y Gwisgoedd Gorsedd Y Beirdd eleni ar ôl 26 mlynedd

a - Does gan Geredigion ddim wardeiniaid traffig erbyn hyn.

Mawrth

b - 35.4% wnaeth bleidleisio yn y refferendwm ar gynyddu pwer i'r Cynulliad.

c - Cael eu galw i Ynys Môn wnaeth comisiynwyr i redeg y cyngor.

Ebrill

b - Pwmpen enfawr er mwyn dathlu cyfraniad y rhai sy'n tyfu pwmpenni yn yr ardal.

a - Roedd gan Kate Middleton bedair morwyn fach yn ogystal â'i chwaer, Pippa Middleton.

Mai

c- Mae gan y Ceidwadwyr 14 o aelodau yn y Cynulliad Cenedlaethol erbyn hyn.

c- Scott Sinclair gafodd hat-ric yn y gêm wnaeth sicrhau bod Abertawe yn codi i'r Uwchgynghrair.

Mehefin

b - Huw Jones, cyn Brif Weithredwr S4C gafodd ei benodi yn Gadeirydd yr Awdurdod. Fe fydd Ian Jones yn cychwyn ar ei swydd fel Prif Weithredwr y Sianel yn 2012.

b - Y Cofnod Cymraeg yw enw'r cofnod o drafodion y Cynulliad

Gorffennaf

a - Bydoedd oedd enw cofiant Ned Thomas enillodd Lyfr y Flwyddyn.

c - Aled Roberts oedd yr aelod gafodd ddychwelyd i'r Cynulliad. Collodd John Dixon ei sedd.

Awst

c - Wnaeth Rhys Meirion ddim ennill yr un o'r prif wobrau llenyddol eleni. Enillodd Rhys Iorwerth y Gadair a Manon Rhys y Fedal Lenyddol. Mae Rhys Meirion wedi ennill y Rhuban Glas yn y gorffennol.

c - Matthew Rhys oedd yr actor a fu'n cefnogi ymgyrch Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gosi £1 miliwn tuag at Apêl Llyndy Isaf.

Medi

b - Y Tywysog Charles yw prif noddwr yr apêl a sefydlwyd er cof am y pedwar a fu farw ym Mhwll Glo'r Gleision.

c- Cafodd cerbyd gyriant pedair olwyn ei yrru ddwywaith i gopa'r Wyddfa yn ystod y mis.

Hydref

a - Erbyn hyn mae'n rhaid i bobl dalu 5 ceiniog am fag plastig untro

c Un pwynt oedd 'na rhwng y ddau dîm ar y diwedd wrth i Seland Newydd ennill o 8 pwynt i 7.

Tachwedd

c -Ceri Wyn Jones yw Meuryn Newydd Talwrn y Beirdd

a - Meri Huws yw'r Comisiynydd Iaith cyntaf a fydd yn dechrau ar ei gwaith ar Ebrill 1 2012.

Rhagfyr

a -Fe ddigwyddodd y ddamwain ar groesffordd yn Hendy-gwyn ar Daf.

b - Prestatyn oedd yr ymwelwyr olaf â Ffordd Farrar. Bangor enillodd o 5 gôl i 3.