Addysg Gymraeg: 'Mwy o lefydd'

Cyhoeddwyd

Mae Cabinet Cyngor Abertawe yn trafod Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg rhwng 2012 a 2015.

Os ydyn nhw'n cael eu cymeradwyo fe fydd y cynigion am fwy o leoedd mewn ysgolion Cymraeg, mwy o ofal plant Cymraeg a gwella llythrennedd yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Dywedodd y cyngor mai nod y cynllun fyddai adeiladu ar ddatblygiadau addysg Gymraeg yn Abertawe ers blynyddoedd.

Mae'r Cynghorydd Mike Day, Aelod y Cabinet dros Addysg, wedi dweud: "Mae'r cyngor yn ymroddedig i ateb y galw am addysg Gymraeg.

"Ers 2006 cafodd 735 o leoedd ychwanegol eu creu.

'Her'

"Fodd bynnag, wrth i alw barhau i gynyddu, mae'r cyngor yn gosod her i'w hun i wella'r hyn y gall ei gynnig ymhellach dros y blynyddoedd i ddod.

"Bydd llawer o waith i'w wneud ac mae'r cyngor yn bwriadu gweithio'n agos ag ysgolion, llywodraethwyr, disgyblion a grwpiau fel RhAG i sicrhau bod ein cyd-ddyheadau'n cael eu cyflawni."

Lluniwyd y strategaeth ddrafft hefyd i fynd i'r afael â'r angen am wella llythrennedd ymhlith dysgwyr Cymraeg, darparu mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu eu Cymraeg y tu allan i'r ystafell ddosbarth a chynyddu nifer y bobl sy'n cyflawni cwrs llawn TGAU fel bod modd i ddisgyblion ail iaith symud ymlaen i Safon Uwch.

Os yw'n cael ei gymeradwyo, daw'r cynllun i rym ar 1 Ebrill 1, 2012.

Straeon perthnasol