Golwg ar yr economi yng Nghymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunEr bod chwyddiant wedi gostwng 0.2% i 4.8% mae dal yn uwch na'r targed o 2%

Mae'r BBC yn edrych ar sefyllfa'r economi ar ddiwedd blwyddyn anodd yn eu cyfres Gwylio'r Gwario.

Mae Ellis Roberts, Gohebydd Busnes BBC Cymru, wedi bod yn edrych ar ystadegau'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Dywedodd bod yr ystadegau diweddar am economi Cymru yn ddadlennol.

Hefyd mae tîm Post Cyntaf BBC Cymru ar daith yn gweld pa effaith mae trafferthion yr economi yn ei gael ar ein dinasoedd, ein trefi a'n pentrefi.

Yn eu cyfres "Gwylio'r Gwario" fe fyddan nhw'n edrych ar economi gwahanol ardaloedd o Gymru.

Yn ystod y daith daeth y newyddion fod graddfa chwyddiant wedi gostwng o 5% i 4.8% ar gyfer mis Tachwedd.

Ond mae hynny'n parhau yn llawer uwch na tharged chwyddiant Banc Lloegr o 2%.

Hefyd yr wythnos hon daeth i'r amlwg fod 11,000 yn fwy yn ddiwaith yng Nghymru yn ystod y tri mis rhwng Awst a Hydref na'r cyfnod blaenorol.

DYDD LLUN

disgrifiadAlun Thomas sydd wedi bod yng Nghasnewydd i edrych ar bryderon am ddyfodol canol y ddinas

Cychwynnodd y daith yn y de ddwyrain ac yng Nghaerllion ddydd Llun.

Bu Alun Thomas yn edrych ar obeithion siopau yng nghanol Casnewydd.

Mae 'na ddatblygiad canolfan siopau ar gyrion y ddinas a chynnydd yn nifer y rhai sy'n siopa ar y we yn cael effaith ar siopau'r stryd fawr.

DYDD MAWRTH

disgrifiadCraig Duggan sydd wedi bod yn siopa yn Aberystwyth i weld faint o wahaniaeth oedd 'na yn y prisiau ers iddo brynu ei fasged ddiwetha' o nwyddau yno ym mis Awst.

Aeth Craig Duggan i siopa yn Aberystwyth er mwyn cymharu prisiau am eitemau ym mis Rhagfyr a rhai dechrau'r flwyddyn.

Roedd tystiolaeth hefyd fod rhai siopau wedi gorfod cau.

Yn ôl yr economegydd Ken Richards dyw'r arolygon ar gyfer y tymor byr ddim yn rhy addawol.

disgrifiadTeulu o Felinfach yn ystyried y wasgfa ariannol

Bu tim y Post Cynta hefyd yn clywed gan deulu o Felinfach, Ceredigion, ynglyn ag effaith y wasgfa ariannol.

Yn ôl y teulu Jones mae prisiau tanwydd wedi cael effaith mawr ar bobl sy'n byw yng nghefn gwlad.

Bu'r teulu hefyd yn son am y gwahanol bethau maen nhw wedi ei wneud er mwyn ceisio arbed arian.

DYDD MERCHER

disgrifiadWrth i'r ffigyrrau diwaith gael eu cyhoeddi - Llyr Edwards sy'n edrych ar hyn sydd ar gael mewn ardal fel Blaenau Ffestiniog.

Roedd tîm Post Cynta wedi cyrraedd Blaenau Ffestiniog, tref sydd wedi bod mor ddibynnol ar y diwydiant llechi ar un cyfnod, ar y diwrnod y cafodd nifer y diwaith eu cyhoeddi.

Roedd 11,000 yn fwy yn ddiwaith yng Nghymru yn ystod y tri mis rhwng Awst a Hydref na'r cyfnod blaenorol.

Yn ystod yr haf a'r hydref mae'r ffigyrau wedi bod yn cynyddu'n raddol ac ym Mlaenau Ffestiniog mae 'na gynllun newydd ar droed i roi cymorth i famau baratoi ar gyfer byd gwaith.

disgrifiadLlŷr Edwards sy'n clywed am gynllun i roi cymorth i famau ardal Blaenau Ffestiniog baratoi ar gyfer y byd gwaith

Busnes Eryri sy'n cynnal y cwrs sy'n cynnig pob math o sgiliau sgriptio a defnyddio cyfrifiaduron gyda'r nod o godi hyder a lefel sgiliau'r merched.

Mae 'na bron i 3,000 o bobl o oed gwaith yn byw yn ardal y Blaenau ac o'r rhai hynny mae 131 (4%) yn chwilio am waith.

DYDD IAU

disgrifiadCapel sy'n ceisio rhoi help llaw i'r henoed fyw yn fwy annibynnol.

Yn Nyffryn Clwyd clywodd tîm y Post Cyntaf am gynllun gwirfoddol mewn capel yn Nhremeirchion, ger Dinbych sy'n rhoi help llaw i'r henoed.

Nod y fenter yw helpu'r henoed fyw yn fwy annibynnol.

Dywed y trefnwyr fod y cynllun yn arbed miloedd o bunnoedd i'r gwasanaethau cymdeithasol yn y sir.

Mae gwariant pobl cyn cyfnod y Nagolig hefyd wedi bod yn cael sylw.

disgrifiadPa effaith me cyflwr yr economi yn ei gael ar siopau'r Stryd Fawr?

Gyda lefel diweithdra ar ei uchaf ers bron i 20 mlynedd a fydd hynny wedi cael effaith ar ein gwariant yn y siopau fis diwethaf?

Yn ôl un arbenigwraig mae'r Stryd Fawr yn marw ar ei thrad.

Bu Rhian Price yn pwyso a mesur y sefyllfa yma yn Ninbych.

DYDD GWENER

disgrifiadAdroddiad Ellis Roberts ar gyhoeddiadau economaidd yr wythnos.

Daeth y daith i ben yn Ystradgynlais.

Gan eu bod yn swyddfeydd Cymunedau'n Gyntaf bu trafodaeth sut mae'r cynllun hwnnw yn helpu'r ardal.

Bu trafod am y modd y mae'r ardal yn ymdopi ar ôl i'r hen ddiwydiannau trwm, fel y diwydiant glo grebachu.

Roedd son am y syniadau a'r mentrau sy'n codi i geisio sicrhau dyfodol yr ardal.

Bu Gohebydd Busnes BBC Cymru, Ellis Roberts hefyd yn edrych yn ôl ar y cyhoeddiadau a gafodd eu cyhoeddi yn ystod yr wythnos o ran yr economi.