Cynnydd yn nifer y tai sydd wedi'u gwerthu yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Er bod mwy o dai wedi'u gwerthu yn ddiweddar, mae arbenigwyr yn darogan y bydd prisiau tai yn parhau i ostwng dros y misoedd nesa'

Roedd 'na gynnydd sylweddol yn nifer y tai a werthwyd yn ystod mis Tachwedd.

Ond mae arolwg diweddara' Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) yn dweud bod ansicrwydd economaidd yn dal i atal adferiad llwyr yn y farchnad eiddo.

Roedd 34% yn fwy o syrfewyr yng Nghymru'n dweud bod cynnydd yn nifer y tai a werthwyd (o'i gymharu â 2% ym mis Hydref).

Cafodd 13 o dai eu gwerthu fesul syrfëwr dros gyfnod o dri mis hyd at fis Tachwedd - sydd ychydig yn is na'r cyfartaledd trwy Brydain.

Yn ôl syrfewyr yng Nghymru, mae 'na bobl yn dal eisiau prynu ac mae rhai tai yn parhau i gael eu gwerthu - er bod diwedd y flwyddyn yn tueddu i fod yn gyfnod distawach yn draddodiadol.

Ansicrwydd

Trwy'r DU yn ystod mis Tachwedd, fe holwyd syrfewyr ynglŷn â'r ffactorau oedden nhw'n credu oedd yn dal y farchnad dai yn ôl.

Roedd y rhan fwyaf yn credu mai ansicrwydd ynglŷn â'r economi oedd wrth wraidd y sefyllfa - gydag 89% yn beio hyn, o'i gymharu â 79% dri mis yn ôl.

Roedd 70% hefyd yn gweld y sefyllfa morgeisi fel ffactor, gyda 42% yn credu bod 'na bryder am brisiau tai yn gostwng.

Yng Nghymru, mae'r cydbwysedd o ran prisiau tai yn parhau i fod yn negyddol, gyda 25% yn fwy o syrfewyr yn adrodd gostyngiad yn hytrach na chynnydd mewn prisiau yn ystod Tachwedd.

Ond mae hyn yn welliant sylweddol o'i gymharu â'r mis blaenorol, pan oedd y canran dros 70%.

'Cyfnod distawach'

Aros yr un fath, fwy neu lai, mae'r rhagolygon ar gyfer y farchnad dai yng Nghymru, a hynny'n gymysgedd. Er bod disgwyl i werthiant godi 13%, mae disgwyl i brisiau ostwng tua 14%.

Mae arbenigwyr yn rhagweld y bydd pryderon am swyddi a'r Ewro yn parhau i ddal y farchnad yn ôl dros y misoedd nesa'.

Dywedodd cyfarwyddwr syrfewyr siartredig Kelvin Francis, Caerdydd, a llefarydd RICS yng Nghymru, Tony Filice, eu bod yn gweld pethau yn distewi.

"Mae hyn yn draddodiadol yn y cyfnod cyn y Nadolig, gyda llawer o brynwyr yn disgwyl tan y Flwyddyn Newydd.

"Beth sydd yn arwydd cadarnhaol yw bod mwy o dai wedi'u gwerthu yng Nghymru er gwaetha'r newyddion negyddol beunyddiol o Ewrop a'r annibendod yn y marchnadoedd arian.

"Ond mae adferiad arwyddocaol yn dal i fod yn eitha' pell i ffwrdd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol