Twyll: Carcharu cyn gydlynydd

Cyhoeddwyd

Mae Miriam Beard, cyn gydlynydd Cymunedau'n Gyntaf yn Wrecsam, wedi cael ei charcharu am 32 fis am dwyll.

Wrth ei dedfrydu yn Llys y Goron Caernarfon, dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands ei bod yn euog o "dorri ymddiriedaeth mewn modd difrifol, parhaus a sinigaidd".

Cafodd ei mab Daryl Kelly ddedfryd ohiriedig o 12 mis a gorchymyn i wneud 250 awr o waith di-dâl yn y gymuned.

Mewn gwrandawiad blaenorol fe newidiodd Beard, 55 oed, ei phle a phledio'n euog i naw cyhuddiad o hawlio arian drwy dwyll.

Roedd y cyn swyddog oedd yn gyfrifol am wella amodau byw pobl yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru wedi cyfaddef iddi ddefnyddio dros £51,000 o arian cyhoeddus ar gyfer dibenion personol.

Incwm i'r teulu

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug plediodd hi'n euog i naw o'r 12 cyhuddiad yn ei herbyn.

Yn ystod yr achos dywedodd yr erlyniad fod Beard o Henllan ger Dinbych wedi defnyddio arian yr elusen fel incwm i'w theulu.

Roedd hi'n talu ei mab £18,300 wrth honni ei fod yn berchen ar garafán ar lan y môr a'i fod yn ei rhentu i'r prosiect er mwyn i drigolion Plas Madoc ei defnyddio.

Cafodd Beard ei phenodi yn gydlynydd yn 2003.

Celwydd

Roedd hi wedi dweud celwydd pan gafodd ei phenodi gan Gyngor Wrecsam.

Roedd hi'n honni ei bod wedi gadael y brifysgol ac wedi mynd yn syth i weithio ar ôl cael graddau lefel A.

Ond doedd hi erioed wedi bod i'r brifysgol. Roedd hi i fod i sefyll chwe arholiad ond wedi methu tri a heb sefyll y tri arall.

Dywedodd yr erlyniad nad oedd hi wedi datgelu ei record droseddol i'r cyngor.

Yn 1979 cafodd ei charcharu am gynllwynio i dwyllo.

Ymateb

Wrth ymateb i'r ddedfryd, dywedodd DC David Evans o Heddlu Gogledd Cymru:

"Daeth yr achos hwn i'r amlwg yn dilyn archwiliad gan Lywodraeth Cymru, a gafodd ei ysgogi gan wybodaeth yn ymwneud ag anghysondebau ariannol ym Mhrosiect Cymunedau'n Gyntaf Plas Madoc"

"Roedd hwn yn ymchwiliad cymhleth dros nifer o fisoedd gyda thîm yn archwilio dogfennau a chofnodion yn deillio'n ôl i 2003 ac yn cyfweld cynifer â 12 o bobl er mwyn dod o hyd i'r holl achosion o dwyll a gyflawnwyd gan Miriam Beard dros nifer o flynyddoedd.

"Roedd yn amlwg o'r dystiolaeth a gyflwynwyd i'r Llys bod Miriam Beard wedi mynd ati'n fwriadol i dwyllo a'i bod wedi cymryd miloedd o bunnoedd o arian cyhoeddus mewn modd anghyfreithlon, arian oedd i fod i elwa cymuned Plas Madoc.

"Mae'r ddedfryd hon yn dangos difrifoldeb y trosedd ac y bydd y rhai hynny sy'n dwyn arian cyhoeddus yn cael eu cosbi"

Straeon perthnasol