Ffon golff: Osgoi cyfnod dan glo

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd bargyfreithiwr Laura Jones ei bod hi cyn yr ymosodiad o gymeriad glân ac o deulu da.

Mae gwraig 45 oed o Geredigion wedi osgoi cyfnod dan glo am ymosod ar ei chyn gariad â ffon golff cyn ei adael mewn ffermdy anghysbell ger Tregaron.

Fe gafodd Laura Jones ddedfryd o 12 mis o garchar wedi ei gohirio ar ôl ymosod ar gyn newyddiadurwr y Cambrian News, Nathan Yates.

Clywodd Llys y Goron Abertawe am yr hyn ddigwyddodd yn Llanddewibrefi ym mis Awst. Roedd y diffynnydd wedi pledio'n ddieuog.

Clywodd y llys ei bod hi a'i phartner, Mr Yates, wedi bod yn yfed yn drwm ac yn ystod dadl mewn tafarn, dywedodd y diffynnydd Laura Jones wrth Nathan Yates fod y berthynas ar ben.

"Cyfnewidiol"

Fe ddisgrifiwyd eu perthynas gan Huw Rees ar ran yr erlyniad fel un "cyfnewidiol" ac fe ddisgrifiodd e'r digwyddiadau wnaeth arwain at y drosedd. Fe adawodd Laura Jones y dafarn ac fe barhaodd Mr Yates i yfed yno.

Fe aeth e ymlaen i barti a pan ddychwelodd i'w gartref yn Llanddewi Brefi roedd y diffynydd yn aros amdano y tu allan i'r tŷ. Fe ddechreuodd hi daro Mr Yates ac fe barhaodd yr ymosodiad y tu fewn i'r tŷ ac roedd y ddau yn drwm dan ddylanwad alcohol. Roedd hi'n cyhuddo Mr Yates o weld menywod eraill.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Digwyddodd yr ymosodiad ger pentre Llanddewi-Brefi.

Roedd Mr Yates yn credu ei bod hi wedi gadael y tŷ, ond fe ddihunodd yn ei ystafell wely i weld Laura Jones yno gyda rhwyf uwch ei ben ac fe darodd hi Mr Yates â'r rhwyf.

Fe beidiodd yr ymosodiad hwnnw ac fe aeth Mr Yates nôl i gysgu ond fe ddihunodd unwaith eto i weld Laura Jones yn dal ffon golff yn ei lle - fe gafodd ei daro ddwywaith ar ei ben cyn cael ei daro yn anymwybodol.

Fe gafodd anafiadau difrifol, gan gynnwys torri ei benglog.

Fferm anghysbell

Aed ag e i adeilad fferm anghysbell Cefn Esgair Fach a'i gadw yno am dridiau heb gael triniaeth feddygol.

Fe glymodd hi'r drws â chortyn a dywedodd wrth Nathan Yates i beidio â gadael y tŷ. Fe adawodd hi greision a photel o wisgi i Mr Yates cyn gyrru i ffwrdd.

Fe wnaeth hi ddychwelyd gyda phrydau bwyd twym a photel arall o wisgi dros y dyddiau nesaf. Erbyn y dydd Mawrth, roedd teulu Nathan Yates yn pryderu amdano.

Yn y pendraw, fe ddaeth teulu Nathan Yates o hyd iddo yn y ffermdy - roedd yn feddw ac yn methu siarad.

Bu'n rhaid iddo gael ei gludo i Ysbyty Bronglais Aberystwyth ac yna i ysbyty Llandochau ger Caerdydd.

"Lwc"

Cafodd yr achos dedfrydu ei gynnal yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg ar gais y diffynydd.

Wrth ddedfrydu Laura Jones, dywedodd y Cofiadur Geraint Walters taw lwc yn unig oedd yn gyfrifol am y ffaith nad oedd yr anafiadau i Mr Yates yn waeth ac mi allai pethau fod wedi bod yn hollol wahanol.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Roedd yr achos yn Llys y Goron Abertawe

Doedd yna ddim cyfiawnhad yn ôl Mr Walters dros daro rhywun ar ei ben ag arf. Yn ôl Mr Walters, roedd yr ymosodiad wedi gadael Nathan Yates mewn stad feddyliol lle mae'n poeni am ei fywyd o ddydd i ddydd.

Ond fe lwyddodd Laura Jones i osgoi cyfnod dan glo. Dywedodd Mr Walters ei fod wedi derbyn llawer o lythyrau canmoliaethus gan bobl oedd yn ei hadnabod - a'i bod hi'n mynd i osgoi dedfryd o garchar o drwch blewyn.

Dywedodd bargyfreithiwr Laura Jones - Dyfed Thomas - ei bod hi cyn yr ymosodiad o gymeriad glân ac o deulu da.

Roedd hi wedi colli ei thad cyn yr ymosodiad, ac roedd hynny wedi cael effaith fawr arni. Doedd hi wedi erioed wedi ymddwyn fel hyn cyn yr ymosodiad yn ôl Dyfed Thomas.

Dywedodd e hefyd ei bod hi wedi treulio 9 wythnos yn y carchar wrth aros am ei phrawf, a'i bod hi wedi pledio'n euog i gyhuddiad o achosi niwed corfforol difrifol.

Fe gafodd y diffynnydd orchymyn goruchwyliaeth am 18 mis a bydd rhaid iddi wneud 200 awr o wasanaeth cymunedol, a'i hatal hefyd rhag cysylltu gyda Nathan Yates am dair blynedd naill a'i uniongyrchol neu'n anuniongyrchol.

Nid oedd Ms Jones am wneud unrhyw sylw wrth adael y llys.