Gorsafoedd heddlu 'yn y fantol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn gwahodd sylwadau gan y cyhoedd erbyn diwedd mis Ionawr

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi argymhellion i gau gorsafoedd a symud eraill er mwyn ceisio arbed bron £1.4 miliwn y flwyddyn.

Bydd gorsafoedd Penrhyndeudraeth, Gaerwen, Y Fali a Thowyn yn cau.

Bydd y gweddill yn trosglwyddo i adeiladau eraill neu'n rhannu gwasanaethau â sefydliadau partner, megis yr awdurdod lleol.

Y 12 gorsaf heddlu sydd wedi'u henwi ar gyfer eu hadleoli gan yr adolygiad yw: Gresffordd, Cefn Mawr ac Y Waun; Y Bala, Nefyn a Bethesda; Saltney, Y Fflint, Bwcle a Threffynnon; Llangollen a Llandudno.

Mae'r heddlu yn gwahodd sylwadau gan y cyhoedd erbyn diwedd mis Ionawr.

49 gorsaf

Gwnaed yr argymhellion yn dilyn adolygiad annibynnol o sut yr oedd 49 gorsaf Heddlu Gogledd Cymru, naw ohonynt yn ganolfannau, ac adeiladau eraill yn gweithredu ac yn cael eu defnyddio gan y cyhoedd.

Dywedodd Alun Lewis, cadeirydd Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru: "Ein nod yw cael ystâd heddlu effeithlon sy'n gweithredu ar lai o gost ac sy'n bodloni anghenion cymunedau Gogledd Cymru a phlismona modern.

"Rydym yn gwerthfawrogi bod yna newidiadau sylweddol yn yr argymhellion drafft a allai achosi pryder i gymunedau ac rydym am wybod am y rhain a'u trafod yn llawn.

"Hefyd rydym yn sylweddoli na fydd rhai o'r argymhellion hyn yn cael eu croesawu gan bawb.

"Fodd bynnag, rydym yn gofyn i'n cymunedau wrth iddynt ystyried eu hymateb i'r ymgynghoriad hwn, werthfawrogi mai nod yr adolygiad yw ceisio diogelu cymaint o rolau swyddogion a staff heddlu â phosib o fewn y sefydliad a chynnal y gwasanaeth plismona rheng flaen cymaint â phosib".

Dywedodd Prif Gwnstabl Dros dro Heddlu'r Gogledd Ian Shannon: "Mae lleihau costau ein hystâd blismona yn golygu efallai na fydd angen i ni golli 30 o swyddi swyddogion heddlu ychwanegol yng Ngogledd Cymru.

"Efallai y bydd pobl yn teimlo y bydd cau gorsaf heddlu yn golygu colli gwasanaeth plismona.

"Nid dyna'r bwriad. Os ydym am sicrhau niferoedd y swyddogion heddlu a staff cymorth sy'n gweithio yng ngogledd Cymru, mae angen i ni leihau costau eraill. Mae felly'n ddewis rhwng pobl ac adeiladau: rydym yn dymuno symud tuag at ystâd ratach, fwy effeithlon er mwyn i ni allu cadw mwy o bobl i wasanaethu'r cyhoedd".

Pum adeilad corfforaethol

Ochr yn ochr â'r adeiladau gweithredol, roedd yr adolygiad hefyd yn canolbwyntio ar y pum adeilad corfforaethol - Pencadlys yr Heddlu ym Mae Colwyn, Adeilad PFI, Canolfan Hyfforddiant yr Heddlu a'r Ganolfan Gyfathrebiadau ar y Cyd yn Llanelwy; ac adeilad yr Adran Gweinyddu Cyfiawnder ym Mhrestatyn.

Mae les adeiladau'r Ganolfan Hyfforddiant yr Heddlu a'r Ganolfan Gyfathrebiadau ar y Cyd yn dod i ben yn 2015.

Dywedodd yr heddlu mai Prestatyn oedd yr adeilad hynaf a lleiaf hyblyg o'r pum adeilad a bod y strategaeth ddrafft felly'n argymell:

  • Cau swyddfeydd yr Adran Gweinyddu Cyfiawnder ym Mhrestatyn gan adleoli staff i'r Adeilad PFI yn Llanelwy a sefydlu adnodd yng nghanol y dref ar gyfer y Tîm Plismona Cymdogaeth;
  • Symud o'r Ganolfan Hyfforddiant yr Heddlu yn Llanelwy erbyn 2015 ac ail ddarparu'r cyfleusterau hyn yn yr adeilad PFI yn Llanelwy a/neu ym Mhencadlys yr Heddlu ym Mae Colwyn;
  • Ymgymryd â gwerthusiad llawn o'r opsiynau i adnewyddu les y Ganolfan Gyfathrebiadau ar y Cyd yn 2015 neu symud o'r adeilad a darparu'r cyfleuster yn rhywle arall.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol