Anghytuno rhwng y llywodraeth ac awdurdodau am y byrddau diogelu

Gan Aled ap Dafydd
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Pakistan TV
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru am greu chwe bwrdd rhanbarthol

Mae yna anghytundeb rhwng Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol ynglŷn â sut y dylid diogelu plant ac oedolion bregus.

Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi cynlluniau i greu chwe bwrdd rhanbarthol newydd gyda chyfrifoldebau dros blant ac oedolion.

Ond gall BBC Cymru ddatgelu bod pob awdurdod lleol wedi ysgrifennu llythyr ar y cyd at y dirprwy weinidog plant a gwasanaethau cymdeithasol yn dweud bod angen wyth neu naw o fyrddau, ac y dylai'r cyfrifoldebau am ddiogelu plant ac oedolion gael eu cadw ar wahân.

Mae'r gwrthbleidiau yn dweud eu bod nhw'n bryderus fod gwahaniaethau mawr yn bodoli mewn maes polisi mor sensitif.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyfarfod y corff sy'n cynrychioli'r cynghorau yn ddiweddarach ddydd Llun.

Arolygwyr

Mae'r newidiadau arfaethedig yn ymateb i'r penderfyniad i gael gwared ar 22 o fyrddau lleol diogelu plant.

Cafodd y byrddau eu beirniadu yn hallt gan arolygwyr eleni.

Yn eu llythyr at y gweinidog, Gwenda Thomas, mae'r cynghorau yn dweud:

"Nid ydym wedi ein hargyhoeddi fod cynlluniau i greu byrddau diogelu rhanbarthol gan ddefnyddio model y byrddau iechyd yn mynd i sicrhau'r gwasanaeth mwyaf effeithiol....rydym o blaid opsiwn fyddai'n gweld wyth neu naw o fyrddau."

Maen nhw hefyd yn rhybuddio y byddai creu byrddau sy'n cyfuno'r cyfrifoldeb dros blant ac oedolion yn gamgymeriad.

"Mae ein barn ni yn adlewyrchu'r ffaith fod y fframwaith cyfreithiol sydd ynghlwm a diogelu plant ac oedolion yn wahanol iawn."

Ym Mis Hydref cyhoeddodd Mrs Thomas gynlluniau i uno'r byrddau presennol gan greu chwe chorff newydd fyddai'n diogelu plant ac oedolion.

Mae'n golygu, am y tro cyntaf, y bydd yna gyrff statudol i ddiogelu plant bregus.

Fframwaith cyfreithiol

"Yn ei datganiad ar Hydref 18fed, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog dros Blant a Gwasanaethau Cymdeithasol ei strategaeth tuag at ddiogelu pobl yng Nghymru," meddai llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru.

"Mae'r gweinidog wedi amlinellu ei bwriad i gyflwyno bil Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) yn 2012 er mwyn darparu fframwaith Gymreig a bydd y cyfnod ymgynghorol yn cynnwys mesurau yn ymwneud â diogelu.

"Bydd y fframwaith cyfreithiol yn cynnwys darpariaeth i leihau'r nifer o'r byrddau presennol i 6 a chreu byrddau statudol diogelu oedolion.

"Wrth ddatblygu'r argymhellion, mae'r Dirprwy Weinidog wedi ystyried ystod eang o dystiolaeth gan gynnwys tystiolaeth gan bartneriaid llywodraeth leol."

Dywedodd Aled Roberts, llefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol ar blant, fod y cynlluniau yn mynd yn rhy bell.

"Mae diogelu plant ac oedolion bregus yn flaenoriaeth, a dwi ddim yn credu y bydd lleihau nifer y byrddau yng Nghymru yn golygu gwasanaeth gwell nac mwy effeithiol.

"Rwyf hefyd yn poeni fod y cynlluniau yn golygu cyfuno plant ac oedolion dan ofalaeth un bwrdd, oherwydd bod yna wahaniaethau mawr mewn polisïau a rheolau cyfreithiol wrth son am warchod plant a gwarchod oedolion."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol