Adolygiad i dair marwolaeth

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunClywodd y cwest fod Phillip ac Izaak wedi eu mygu i farwolaeth

Mae Bwrdd Diogelu Plant Gwynedd a Môn wedi cynnal Adolygiad Annibynnol Achos Difrifol i farwolaeth plentyn pump oed a'i hanner-brawd dwyflwydd a fu farw wrth law eu mam, a laddodd ei hun hefyd yn eu cartref yn Nhrawsfynydd yn Rhagfyr 2010.

Fe ddangosodd archwiliad post mortem fod Phillip, pump oed, ac Izaak oedd yn ddwy oed, wedi eu mygu i farwolaeth.

Fe ddarganfuwyd eu mam, Melanie Stevens, 37 oed, wedi ei chrogi yn y cartref.

Daethpwyd o hyd i'w cyrff am 8pm ar Ragfyr 19 y llynedd, ar ôl i gymdogion gysylltu â'r heddlu am eu bod yn poeni bod y fam a'r ddau blentyn ar goll.

Wrth gofnodi rheithfarn o hunanladdiad yn achos y fam, a lladd anghyfreithlon yn achos y ddau blentyn, dywedodd y Crwner Dewi Pritchard Jones yn siambr y cyngor yng Nghaernarfon fod Miss Stevens wedi gadael llythyrau ond penderfynodd beidio â'u darllen yn y cwest.

Awgrymiadau

Cwblhawyd yr Adolygiad gan Awdur Annibynnol sydd â gwybodaeth faith a phrofiad ym maes diogelu plant, ac mae awgrymiadau'r adroddiad a'r cynllun gweithredu wedi cael eu cymeradwyo gan y Bwrdd Lleol Diogelu Plant.

Y cynrychiolwyr ar y panel adolygiad achos difrifol oedd :-

  • Iechyd Cyhoeddus Cymru;
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr;
  • Gwasanaethau Cymdeithasol Ynys Môn;
  • Gwasanaeth Addysg Ynys Môn;
  • Gwasanaethau Cymdeithasol Gwynedd;
  • Gwasanaeth Addysg Gwynedd;
  • Heddlu Gogledd Cymru;
  • Adran Gyfreithiol Cyngor Sir Ynys Môn;
  • CAFCASS Cymru a Barnardos Cymru.

Cadeirydd y panel oedd Cyfarwyddwr Cynorthwyol Barnardos Cymru.

Nid yw'r adroddiad yn defnyddio enwau, ond adnabyddir Phillip ac Izaak fel Plentyn G a Plentyn H.

ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunCanfuwyd cyrff Melanie Stevens a'i dau fab ar Ragfyr 19 y llynedd

Dim gwahaniaeth

Yn y cyfnod chwe blynedd a gynhwysir yn yr adolygiad achos (Ionawr 2005 i Ragfyr 2010), mae'r awdur annibynnol yn adnabod "dim ond un bwlch gweithdrefnol" yn ymateb yr amryw asiantaethau ac yn cadarnhau ei fod yn " annhebygol o fod wedi newid y canlyniad, o gofio fod y digwyddiad nad adroddwyd arno wedi digwydd bron i bedair blynedd cyn marwolaethau Plentyn G, Plentyn H a'u mam."

Wrth ddod i gasgliad, mae'r adroddiad yn nodi:

"...mae'n anodd gwybod beth y gellid bod wedi ei wneud i rwystro marwolaethau'r plant a'u mam. Gellir dadlau mai'r unig ffordd o amddiffyn Plentyn G a Phlentyn H fyddai fod wedi eu tynnu o ofal eu mam, ac ni fu erioed unrhyw sail dros wneud hynny."

'Achos trasig'

Dywedodd Iwan Trefor Jones, Cadeirydd Bwrdd Lleol Diogelu Plant Gwynedd a Môn:

"Fel bwrdd rydym yn croesawu cyhoeddiad yr Adolygiad Achos Difrifol i'r achos trasig hwn.

"Er nad yw'r adroddiad yn adnabod unrhyw gamau pellach a fyddai wedi atal y marwolaethau, fel sy'n digwydd ar adegau mewn adolygiadau achos manwl fel hyn, mae'r awdur annibynnol yn adnabod nifer o argymhellion, ac mae'r awdurdodau perthnasol wedi mynd i'r afael i weithredu'r argymhellion hyn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol