Ailfeddiannu Tai: Mwy o bobl yn ceisio cymorth

  • Cyhoeddwyd
TaiFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae diweithdra yn ffactor allweddol wrth adfeddiannu tai yn ôl Shelter Cymru

Yn ôl elusen Shelter Cymru mae nifer y bobl sy'n chwilio am gymorth ganddyn nhw wedi cynyddu 300% dros y tair blynedd diwethaf.

Dywed yr elusen, sy'n 30 oed eleni, bod pobl yn pryderu bod eu cartrefi ar fin cael eu hadfeddiannu.

Mae nifer o'r rhain yn wynebu'r posibilrwydd o golli eu tai a bod yn ddigartre'.

Wrth ymateb i'r ffigyrau dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod cynnig tai fforddiadwy yn flaenoriaeth.

Yn ôl Shelter Cymru, Blaenau Gwent yw'r ardal waetha' am orchmynion adfeddiannu.

Mae'r broblem hefyd yn un sylweddol yn siroedd Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Chaerffili.

"Rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn y nifer sy'n cysylltu gyda ni ar draws Cymru sy'n methu talu eu morgais," meddai Cyfarwyddwr Shelter Cymru John Puzey.

"Yr hyn mae ein gweithwyr yn ei ddweud yw bod 'na batrwm bod pobl yn chwilio am bob ffordd posib i dalu eu hôl-ddyledion.

"Maen nhw'n defnyddio cynilion, benthyca' gan deulu a ffrindiau, defnyddio cardiau credyd...cyn dod aton ni wedi rhedeg allan o opsiynau."

Diweithdra

Fe wnaeth Shelter Cymru ddelio gyda 23,000 o broblemau yn ymwneud â thai y llynedd, oedd yn record.

Dywed yr elusen mai problemau talu morgeisi oedd yn bennaf gyfrifol.

Yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae'r elusen wedi tystio i gynnydd sylweddol yn yr angen am gymorth wrth i bobl wynebu colli eu tai.

Ychwanegodd Mr Puzey bod ymchwil Shelter Cymru yn awgrymu bod 'na gysylltiad cryf rhwng methu talu'r morgais a diweithdra.

"Mae ein gwaith yn awgrymu bod y trafferthion economaidd presennol yn cael effaith a bod pobl sy'n colli eu gwaith neu yn gweithio llai o oriau a ffactorau eraill fel iechyd, tor perthynas ac ati yn arwain at drafferthion i gadw eu cartrefi," meddai Mr Puzey.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod eu cyllideb cyfalaf wedi ei gwtogi.

Cynlluniau lleol

Ond dywedodd llefarydd eu bod yn gwneud popeth posib i wella nifer y cartrefi fforddiadwy sydd ar gael yng Nghymru,

"Ein bwriad yw cael y nifer mwyaf posib o dai fforddiadwy drwy herio'r ddarpariaeth sydd wedi ei glustnodi mewn cynlluniau lleol a chynnig cymorth ariannol drwy grantiau tai cymdeithasol...." meddai llefarydd.

"Ond mater i'r awdurdodau lleol yw darparu'r cynlluniau lleol ac ateb y galw yn eu hardaloedd, gan gynnwys tai fforddiadwy.

"Mae Llywodraeth San Steffan wedi cwtogi ein cyllideb cyfalaf 3% ac mae hyn yn golygu bod 'na lai o arian ar gael i fuddsoddi mewn adeiladu tai newydd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol