'Adolygiad annibynnol' o'r Eglwys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Parch. Andrew John am i'r eglwysi a'r capeli gydweithio

Mae'n hen bryd i'r capeli a'r Eglwys yng Nghymru gydweithio'n agosach, yn ôl Esgob Bangor ar drothwy adolygiad i ddyfodol y sefydliad.

Gwahoddir plwyfolion i rannu eu syniadau am ddyfodol yr Eglwys yng Nghymru am y ddau fis nesaf.

Bydd tîm o gynghorwyr yn cynnal adolygiad annibynnol cynhwysfawr o'r sefydliad wrth iddo nesáu at ei ganmlwyddiant yn 2020.

Wrth gynnal cyfarfodydd agored yn chwe Esgobaeth Cymru, gofynnir i blwyfolion pa agwedd o'u hesgobaeth y teimlant yn fwyaf cadarnhaol amdanynt a pha newidiadau yr hoffent eu gweld i wneud eu gweinidogaeth yn fwy effeithiol.

Gofynnir iddynt hefyd sut yr hoffent drin heriau megis y gostyngiad a ragwelir yn nifer clerigwyr ac adnoddau ariannol.

Mae'r Parchedig Andrew John, Esgob Bangor, yn cytuno bod angen meddwl am ddyfodol yr Eglwys yng Nghymru, gan gynnwys cydweithio'n agosach gyda'r capeli - rhywbeth na fyddai wedi digwydd pan gafodd ei sefydlu bron i gan mlynedd yn ôl.

Cyd-addoli

"Rydym newydd gael sgwrs efo Cytûn am y dyfodol ar Ynys Môn," dywedodd yr esgob.

"Mae yna dros 100 o eglwysi a chapeli ar yr ynys, ac mae felly yn gyfle i ni, am y tro cyntaf, gydweithio.

"Os oes tri chapel ac un eglwys mewn pentref, a deg person ym mhob un, mae'n lot gwell dod yng nghyd ac efallai rhannu'r un adeilad i gychwyn, ac yn y dyfodol, yn fy marn i mae'n hen bryd i ni gychwyn cydaddoli a rhannu'r un weinidogaeth."

Gwelodd hefyd yr angen i gychwyn gofyn i bob plwyf gyfrannu mwy at gostau eu gweinidogaeth leol, gan godi'r gyfran maent yn casglu o 20% i 80%.

Mae Andy John hefyd am i bawb weithio i 'newid siâp eu gweinidogaeth'.

"Nid gweithio tua'r gynulleidfa ar y Sul yn unig, ond i fod yn rhan o'r gymuned; newid ein holl anerchiad," meddai.

"Mae'n well i weithio lle mae pobl yn byw, gyda gweithgareddau trwy'r wythnos.

"Mae lot o blwyfi wedi bod yn llwyddiannus wrth weithio yn y modd yma.

"Rhaid bod yn ddifrifol am yr her. Os nad ydym yn cael gafael ar y mater nawr, byddem yn colli'r cyfle."

Bydd esgobion a staff uwch yn cwrdd ar wahân i'r grŵp adolygu ac ni fyddant yn bresennol yn y cyfarfodydd agored.

Tri aelod y tîm adolygu yw'r Arglwydd Richard Harries, cyn Esgob Rhydychen, sy'n cadeirio'r grŵp; Yr Athro Charles Handy, cyn athro yn Ysgol Fusnes Llundain, a'r Athro Patricia Peattie, cyn Gadeirydd Pwyllgor Sefydlog Eglwys Esgobol yr Alban.

Anogodd Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, bobl i fynychu'r cyfarfodydd. Dywedodd, "Dyma'ch cyfle i helpu siapio Eglwys y dyfodol a sicrhau ei bod yn addas i'r diben ar gyfer cenedlaethau i ddod.

"Rydym eisiau i bawb gymryd rhan yn yr adolygiad yma a bydd yn rhaid i ni gyd fod yn barod i gymryd ei ganfyddiadau o ddifrif a bod yn agored i bosibilrwydd newid sylweddol yn ein strwythurau, y defnydd o adeiladau ac adnoddau eraill os ystyrir bod hynny er budd gorau'r eglwys a'i chenhadaeth i bobl a chymunedau Cymru."

Cynhelir y cyfarfodydd ar Dachwedd 8, Eglwys Sant Ioan Caerfyrddin, Tachwedd 9, Cadeirlan Aberhonddu, Tachwedd 28, Cadeirlan Llanelwy, Tachwedd 29, Cadeirlan Bangor, Ionawr 10, Llandaf ac Ionawr 11, Canolfan y Priordy, Y Fenni.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol