Achosion newydd o E.coli mewn meithrinfa ar Ynys Môn

  • Cyhoeddwyd
straen anhysbys o E-coliFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae swyddogion iechyd yn cynnig profion i blant sy'n mynd i'r feithrinfa.

Mae dau achos newydd o E.coli 0157 wedi dod i'r amlwg wedi i feithrinfa ar Ynys Môn orfod cau'r wythnos ddiwetha'.

Ar hyn o bryd mae profion yn cael eu cynnig i blant ac oedolion â chysylltiad â Meithrinfa Tri Ceffyl Bach ger Amlwch.

Mae'r plentyn aeth yn sâl yr wythnos ddiwetha' yn gwella erbyn hyn ac mae ymchwiliadau'n parhau i ffynhonnell yr haint.

Cafodd y feithrinfa ei chau ddydd Iau fel mesur diogelwch ac mae rhieni wedi cael cais i gasglu sampl gan eu plant mor fuan â phosib.

Mae staff y feithrinfa, ynghyd ag unrhyw un arall allai fod mewn perygl, yn cael eu profi hefyd.

'Canlyniadau difrifol'

"Gall E.coli O157 achosi canlyniadau difrifol mewn plant bach ac am fod y salwch yn gallu lledu'n gyflyn yn ysgolion a meithrinfeydd mae'n bwysig bod pob plentyn yn cael eu profi," meddai Dr Chris Whiteside o Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, gall y salwch amrywio o ddolur rhydd ysgafn i ddolur rhydd gwaedlyd a gall crampiau difrifol yn y stumog gyd-fynd â hyn.

Cymhlethdod difrifol haint E.coli O157 yw syndrom wremig hemolytig (HUS) sy'n digwydd ymysg hyd at 10% o gleifion sydd wedi cael eu heintio â VTEC O157.

Mae'n effeithio'n benodol ar blant ifanc ac ar bobl oedrannus ac, mewn nifer fach o achosion, gall fod yn angheuol.

Mae mesurau rheoli digonol ac arferion hylendid da yn bwysig i atal heintiau gan E. coli O157, ac mae'r rhain yn cynnwys:

  • Golchi dwylo'n drylwyr cyn bwyta neu baratoi bwyd, ar ôl defnyddio'r toiled, ar ôl newid cewynnau neu lanhau ar ôl pobl eraill sy'n dioddef dolur rhydd.
  • Sicrhau bod cig, yn enwedig briwgig cig eidion, yn cael ei goginio'n drylwyr (gall cig gael ei halogi yn ystod y lladd, a gall organebau gael eu cymysgu i'r cig yn anfwriadol wrth wneud y briwgig).
  • Trafod, paratoi a storio cig amrwd a chynhyrchion eraill anifeiliaid mewn modd hylan a sicrhau nad yw cigoedd amrwd a'r offer a ddefnyddir i'w trafod yn dod i gysylltiad â chig wedi'i goginio na bwyd parod.

Dylai unrhyw un â phryderon gysylltu â'u meddyg teulu neu ffonio llinell gymorth y Gwasanaeth Iechyd ar 0845 46 47.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol