Byrddau diogelu plant o dan y lach

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionSefydlwyd Byrddau Lleol Diogelu Plant yn 2006

Mae adroddiad pum arolygiaeth wedi casglu nad yw Byrddau Lleol Diogelu Plant yn dangos yn effeithiol sut y maen nhw'n gwella bywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Mae'r adroddiad gafodd ei gyhoeddi ddydd Gwener wedi honni nad yw'r byrddau'n cyflawni eu cyfrifoldebau statudol.

Cafodd yr adroddiad ei gyhoeddi gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi ac Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi.

'Allweddol'

Ar ran y pum mudiad, dywedodd Imelda Richardson, Prif Arolygydd AGGCC: "Nododd yr adroddiad ffactorau allweddol oedd yn effeithio ar effeithiolrwydd y byrddau lleol.

"Dylai'r arweinyddiaeth fod yn fwy effeithiol ac mae angen datblygu cyfeiriad strategol.

"Prin yw'r dystiolaeth eu bod yn ymwneud â phlant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a chymunedau ehangach."

Mae'r adroddiad wedi amlinellu nifer o feysydd lle y gellir datblygu gweithio amlasiantaethol fydd yn gwella'r diogelu i blant a phobl ifanc yng Nghymru.

Fe gafodd y byrddau lleol eu sefydlu yn 2006 o dan Ddeddf Plant 2004 a hwy sy'n arwain gwaith diogelu ac amddiffyn plant a phobl ifanc.

Saith

Mae aelodau'r byrddau yn cynnwys gwasanaethau cymdeithasol ac addysg awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol, ymddiriedolaethau'r GIG, gwasanaethau heddlu, gwasanaethau prawf a thimau troseddau ieuenctid.

Cynhaliwyd yr arolygiad rhwng Tachwedd 2010 a Mawrth 2011

O'r 19 o fyrddau lleol yng Nghymru ymwelodd yr arolygiaethau â saith, un ar gyfer pob rhanbarth iechyd.

Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn annog y gwaith o wella gofal cymdeithasol drwy reoleiddio, arolygu, adolygu a rhoi cyngor proffesiynol i Weinidogion a llunwyr polisïau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol