Wales Apprenticeships

This scheme will open for applications in early February 2019

BBC Wales Production Apprenticeship scheme

 • Are you passionate about the media?
 • Are you enthusiastic, creative, hardworking and eager to get started in the exciting career you’ve always wanted?

Then there’s no better place to start turning that dream into a reality than through gaining a place on the BBC Wales Production Apprenticeship scheme.

Cynllun Prentisiaeth Cynhyrchu BBC Cymru Wales

 • Ydych chi’n frwd dros y cyfryngau?
 • Ydych chi'n frwdfrydig, yn greadigol, yn gweithio'n galed ac yn awyddus i ddechrau ar yr yrfa gyffrous rydych chi wedi bod eisiau ei dilyn erioed?

Does dim gwell lle i ddechrau troi’r freuddwyd honno’n realiti na thrwy sicrhau lle ar Gynllun Prentisiaeth BBC Cymru Wales.

About the Wales Production Apprenticeship Scheme

During the 12 month scheme, you will mainly be based in Cardiff and will have the chance to work across one of our exciting production areas. Some roles may require you to film on location so flexibility to travel is preferred but not essential.

While developing practical skills with hands on learning on the job, you will study towards a Level 3 in Creative and Digital Media, which is delivered by a local learner provider. It is a block base delivery which means you will be studying during periods of the scheme to work towards your qualification which will be delivered at the learner provider base, also in Cardiff.

You could have the opportunity to work across one of the following areas at BBC Cymru Wales:

 • TV Drama – Costume, Art, Post Production, Grip, Script, Production Office, Location Assistant
 • TV Factual
 • Sport
 • Radio
 • Digital and Marketing

 For more information about the type of placements on offer, please read the job description.

During your apprenticeship you will experience across two areas of production: 

Creative:  From pitching programme ideas to researching stories and locations. You will work alongside talented colleagues and contact contributors to help create quality content.

Production Management:  For those who have great organisation and planning skills and are passionate about bringing together a production - You could be supporting the planning, programme logistics, health & safety and copyright.

Cynllun Prentisiaeth Cynhyrchu Cymru

Yn ystod y cynllun 12 mis, byddwch yn gweithio yn bennaf yng Nghaerdydd ac yn cael cyfle i weithio ar draws un o’n meysydd cynhyrchu cyffrous. Efallai y bydd rhai prosiectau’n gofyn i chi ffilmio ar leoliad, felly mae hyblygrwydd i deithio’n cael ei ffafrio, ond nid yw’n hanfodol.

Wrth ddatblygu sgiliau ymarferol drwy ddysgu’n uniongyrchol yn y swydd, byddwch yn astudio tuag at Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol, sy’n cael ei ddarparu gan ddarparwr dysgu lleol. Mae’n cael ei ddarparu ar sail blociau, sy’n golygu y byddwch yn astudio yn ystod cyfnodau o’r cynllun gwaith tuag at eich cymhwyster a fydd yn cael ei gyflwyno yng nghanolfan y darparwr dysgu, hefyd yng Nghaerdydd.

Efallai y cewch chi gyfle i weithio ar draws un o’r meysydd canlynol yn BBC Cymru Wales:

 • Drama ar y Teledu - Gwisgoedd, Celf, Ôl-gynhyrchu, Grip, Sgript, Swyddfa Gynhyrchu, Cynorthwy-ydd Lleoliad
 • Rhaglenni Ffeithiol ar y Teledu
 • Chwaraeon
 • Radio
 • Digidol a Marchnata

 Am fwy o wybodaeth am y math o leoliadau sydd ar gael, darllenwch y disgrifiad swydd.

Yn ystod eich prentisiaeth byddwch yn cael profiad mewn dau faes cynhyrchu: 

Creadigol:  O gynnig syniadau am raglenni i ymchwilio i straeon a lleoliadau. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr talentog ac yn cysylltu â chyfranwyr i helpu i greu cynnwys o safon.

Rheoli Cynhyrchu:  Ar gyfer y rhai ohonoch chi sydd â sgiliau trefnu a chynllunio gwych ac sy’n frwd am ddod â chynhyrchiad at ei gilydd - Gallech fod yn cefnogi’r cynllunio, logisteg y rhaglen, iechyd a diogelwch a hawlfraint.

 What's on offer?

 • A 12 month contract paying £14,250 per year. Training fees and all travel and accommodation expenses (when required) for training is covered.
 • Industry training delivered by the BBC Academy from specialists and senior BBC and freelance production staff.
 • Level 3 qualification in Creative & Digital Media delivered by a local training provider.
 • The opportunity to contribute to creating exciting and engaging content in TV, radio or online

Beth sydd ar gael?

 • Contract 12 mis yn talu £14,250 y flwyddyn. Mae’r ffioedd hyfforddi a’r holl gostau teithio a llety (os oes angen) ar gyfer hyfforddiant yn cael eu talu.
 • Hyfforddiant diwydiant yn cael ei ddarparu gan BBC Academy gan arbenigwyr ac uwch staff cynhyrchu’r BBC a staff cynhyrchu llawrydd.
 • Cymhwyster Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol yn cael ei gyflwyno gan ddarparwr hyfforddiant lleol.
 • Cyfle i gyfrannu at greu cynnwys cyffrous a diddorol ar deledu a radio ac ar-lein.

 What do you need to apply?

 • You must have genuine interest in creating content – in a practical way or through developing ideas.
 • You will be punctual and responsible with good organisational, prioritisation and practical skills.
 • Are educated to GCSE or A level (or equivalent) which includes subjects in Maths and English.
 • You must have knowledge of BBC content and programmes on all media, with an interest in the BBC and the wider media industry.

We aren’t looking for experience; it’s you as a person we’re interested in and why you want to join the BBC Wales Production Apprenticeship scheme.

A keenness to learn with drive and motivation is essential as you will combine working in a professional media environment with college study and additional training.

Though it is a 35 hour working week, it is not a Monday to Friday, 9 to 5 job so the ability to work flexible is vital to this role.

 Beth sydd ei angen arnoch i wneud cais?

 • Rhaid i chi fod â gwir ddiddordeb mewn creu cynnwys - mewn ffordd ymarferol neu drwy ddatblygu syniadau.
 • Byddwch yn brydlon a chyfrifol gyda sgiliau trefnu, blaenoriaethu ac ymarferol da.
 • Wedi cael addysg hyd at lefel TGAU neu lefel A (neu gyfatebol) sy’n cynnwys Mathemateg a Saesneg fel pynciau.
 • Rhaid i chi fod â gwybodaeth am gynnwys a rhaglenni'r BBC ar bob cyfrwng, gyda diddordeb yn y BBC a'r diwydiant cyfryngau ehangach.

Nid am brofiad ydyn ni’n chwilio; ynoch chi fel person mae ein diddordeb ni, a pham rydych chi eisiau ymuno â chynllun Prentisiaeth Cynhyrchu BBC Cymru Wales.

Mae brwdfrydedd i ddysgu gyda chymhelliant ac egni yn hanfodol oherwydd byddwch yn cyfuno gweithio mewn amgylchedd cyfryngau proffesiynol gydag astudio mewn coleg a hyfforddiant ychwanegol.

Er mai wythnos waith 35 awr fydd hon, nid yw’n swydd o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9 tan 5, felly mae gallu gweithio’n hyblyg yn hanfodol yn y rôl yma.

Ar gyfer unrhyw gwestiynau a diweddariadau am gynlluniau Cynhyrchu’r BBC dilynwch @BBCGetin / #bbcgetin ar Twitter.