Wales Production Apprenticeship / Cynllun Prentisiaeth BBC Cymru

This scheme is open for applications. Application Closing Date: 4th April 2019 at 11.59pm 

 

 Apply Now

Scheme Overview / Trosolwg o’r Cynllun

Are you full of ideas for TV, Radio or Online?

OR

Are you a brilliant planner/ organiser and want to use those skills behind the scenes at the BBC?

OR

Are you visually creative with a good eye for detail in graphics and design?

If your answer to any of these is yes, then we want to hear from you!

Our Wales Production Scheme could be the first step you make towards your career in media.

During the 12 month scheme you will get hands on training in exciting production areas whilst studying towards a Level 3 in Creative and Digital Media, which is delivered by the learning provider Sgil Cymru.

If you are successful on to our Wales Production Scheme, you will have the chance to work in one of our exciting departments.

You will be able to select your preferred department when you apply however you will still be considered for all areas.

Ydych chi’n llawn syniadau am gynnwys ar gyfer y Teledu, y Radio neu Ar-lein?

NEU

Ydych chi’n un da am gynllunio/trefnu ac yn dymuno defnyddio’r sgiliau hynny y tu ôl i'r llenni yn y BBC?

NEU

Oes gennych chi ddawn weledol greadigol a llygad dda am fanylder ym maes graffeg neu ddylunio?

Os oes un o’r cwestiynau hyn yn eich disgrifio chi, fe hoffem ni glywed gennych chi!

Gallai ein Cynllun Cynhyrchu yng Nghymru eich helpu i gymryd y cam cyntaf tuag at eich gyrfa yn y cyfryngau.

Yn ystod y cynllun 12 mis, byddwch yn cael hyfforddiant ymarferol mewn meysydd cynhyrchu cyffrous, tra byddwch yn astudio tuag at gymhwyster Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol, sy’n cael ei ddarparu gan y darparwr dysgu, Sgil Cymru.

Byddwch yn gallu dewis yr adran fyddai orau gennych chi pan fyddwch yn gwneud cais, ond byddwch yn dal i gael eich ystyried ar gyfer pob maes

 

Location / Lleoliad

This apprenticeship is based in Cardiff. / Mae’r brentisiaeth yma wedi’i lleoli yng Nghaerdydd.

 

Start Date / Dyddiad Cychwyn

September 2019 / Medi 2019

 

Who are you? / Pwy ydych chi?

If this sounds like the scheme for you, this is what we’re looking for…

You will:

 • have a passion for content, whether that be TV, Radio and Online and be motivated to learn the production process from start to finish.
 • Love working with other people and be able to demonstrate that you are a great team player.
 • Be full of ideas and can think outside the box. You will be able to demonstrate your creative flair throughout the application.
 • Be able to demonstrate your passion for the area of Production that you wish to do your apprenticeship in.
 • Be interested in the shows and programmes created in BBC Wales.
 • Be able to balance your time between your busy work placements as well as your work set by the learning provider and additional training.
 • Ideally have a minimum of four GCSEs including at least grade C in English and Maths.
 • Not be planning to do this scheme as a gap year programme

The scheme is aimed at non graduates. If you already have a degree we would encourage you to search our other vacancies for entry level roles in Wales: https://careerssearch.bbc.co.uk/

If you have had continuous paid production work in the media industry, or at the BBC, we would encourage you to search for other roles in BBC Wales that are more relevant to your level of experience: https://careerssearch.bbc.co.uk/

We do not ask for a CV at this stage, but if you are lucky enough to make it through to our video assessment stage, please be prepared to upload this to your careers hub profile.

Os yw hwn yn swnio fel cynllun addas i chi, rydyn ni’n chwilio am y nodweddion canlynol ynoch chi fel

unigolyn...

 • brwd dros gynnwys – ar y teledu, ar y radio ac ar-lein – ac yn awyddus i ddysgu’r broses gynhyrchu o’r dechrau i’r diwedd.
 • Wrth eich bodd yn gweithio gyda phobl eraill ac yn gallu dangos eich bod yn gweithio’n dda mewn tîm.
 • Llawn syniadau ac yn gallu meddwl y tu allan i’r bocs. Byddwch yn gallu dangos eich dawn greadigol drwy gydol y broses ymgeisio.
 • Gallu dangos eich bod yn frwd dros y maes Cynhyrchu rydych chi’n dymuno ymgymryd â’ch prentisiaeth ynddo.
 • Ymddiddori yn y rhaglenni a’r cynnwys sy’n cael eu creu gan BBC Cymru Wales.
 • Gallu cydbwyso eich amser rhwng eich lleoliadau gwaith prysur a'r gwaith mae'r darparwr dysgu yn ei roi i chi, yn ogystal â hyfforddiant ychwanegol.
 • Yn ddelfrydol bydd gennych chi o leiaf pedwar TGAU, gan gynnwys gradd C neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg.
 • Dydych chi ddim yn bwriadu gwneud y cynllun hwn fel rhaglen blwyddyn i ffwrdd (gap year)

Mae'r cynllun wedi'i anelu at bobl heb raddio. Os oes gennych chi radd eisoes, byddem yn eich annog i chwilio am swyddi gwag eraill ar gyfer rolau lefel mynediad yng Nghymru: https://careerssearch.bbc.co.uk/

Os ydych chi wedi cael gwaith cyflogedig parhaus yn y diwydiant cyfryngau, neu yn y BBC, byddem yn eich annog i chwilio am rolau eraill yn BBC Cymru sy’n fwy perthnasol i lefel eich profiad: https://careerssearch.bbc.co.uk/

Dydyn ni ddim yn gofyn am CV yn ystod y cam hwn, ond os ydych chi’n ddigon ffodus i fynd ymlaen i’r cam asesiad fideo, byddwch yn barod i lwytho eich CV i fyny i’ch proffil ar yr hwb gyrfaoedd.

 

What Are We Offering? / Beth ydyn ni’n ei gynnig?

 • A 12 month fixed term contract with an salary of £14,250 per year
 • Additional training delivered by the BBC Academy from specialists and senior BBC and freelance production staff.
 • Level 3 qualification in Creative & Digital Media delivered by Sgil Cymru.
 • A BBC Mentor who offers support and advice, alongside your manager, for the duration of your apprenticeship
 • A former production apprentice will also be your ‘buddy’ so that you always feel there is someone there to ask those additional questions

 

 • Contract 12 mis tymor penodol gyda chyflog o £14,250 y flwyddyn.
 • Hyfforddiant ychwanegol yn cael ei ddarparu gan BBC Academy, gan arbenigwyr, uwch staff cynhyrchu’r BBC a staff cynhyrchu llawrydd.
 • Cymhwyster Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol yn cael ei gyflwyno gan Sgil Cymru.
 • Mentor y BBC a fydd yn darparu cymorth a chyngor i chi, ochr yn ochr â’ch rheolwr, drwy gydol eich prentisiaeth
 • Hefyd, bydd cyn-brentis cynhyrchu yn ‘gyfaill’ i chi, felly bydd gennych chi rywun i’w holi bob amser os oes gennych chi gwestiynau ychwanegol

 

Where could this take you? / I ble allai hyn fynd â chi?

This scheme will give you the skills, knowledge and experience to apply for entry level roles in a production environment or work as a freelancer.

Previous apprentices have gone on to secure some of the following roles:

 • Junior Researcher
 • Production Management Assistant
 • Runner
 • Content Assistant            

Bydd y cynllun hwn yn rhoi’r sgiliau, yr wybodaeth a’r profiad y mae eu hangen arnoch i wneud cais am rolau lefel mynediad mewn amgylchedd cynhyrchu, neu i weithio’n llawrydd.

Mae prentisiaid blaenorol wedi mynd ati i sicrhau rhai o’r swyddi canlynol:

 • Is Ymchwilydd
 • Cynorthwyydd Rheoli Cynyrchiadau
 • Rhedwr
 • Cynorthwyydd Cynnwys

 

Application process / Y broses ymgeisio

You will complete an application form which will ask you why you want to be on the Production Apprenticeship scheme. This application will also include a series of questions where we would like to know how you would behave in certain work situations at the BBC.

After the closing date, your application will be reviewed and if we like what we see you will be invited to complete the next stage. This stage is a video interview, where we will ask you to answer multiple questions which are relevant to the scheme. This will help us get to know you better as you will submit a video response. 

The successful candidates at the video interview stage will be invited to an assessment centre which takes place in Cardiff. The scheme will begin in September 2019.

Due to health and safety considerations, we cannot accept applications from individuals under the age of 18 at the time of the apprenticeship. There is no upper age limit.

This Apprenticeship programme is part financed by the European Social Fund through the Welsh Government.

Byddwch yn llenwi ffurflen gais sy’n gofyn i chi pam ydych chi eisiau bod ar y cynllun Prentisiaeth Cynhyrchu. Ar ôl cwblhau’r cais hwn, byddwch yn cael cyfres o gwestiynau a byddwn eisiau gwybod sut byddech yn ymddwyn mewn rhai sefyllfaoedd gwaith penodol yn y BBC.

Ar ôl y dyddiad cau, bydd eich cais yn cael ei adolygu ac, os byddwn yn hoffi'r hyn rydym yn ei weld, byddwch yn cael eich gwahodd i fynd ymlaen i'r cam nesaf. Cyfweliad fideo yw’r cam hwn, a byddwn yn gofyn i chi ateb nifer o gwestiynau sy’n berthnasol i'r cynllun. Bydd hyn yn ein helpu ni i ddod i’ch adnabod chi’n well oherwydd byddwch yn cyflwyno ymateb fideo. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn y cyfweliad fideo’n cael gwahoddiad i ganolfan asesu a bydd hyn yn digwydd yng Nghaerdydd. Bydd y cynllun yn dechrau ym mis Medi 2019.

Oherwydd ystyriaethau iechyd a diogelwch, ni allwn dderbyn ceisiadau gan unigolion sy’n iau na 18 oed ar ddechrau'r brentisiaeth. Does dim terfyn oedran uchaf.

Mae’r cynllun Prentisiaeth yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Diversity / Amrywiaeth

We are a diversity champion and we promote a good working environment for all existing and potential staff ensuring equal treatment for all of our employees. We have formed a partnership with VERCIDA, the UK's largest diversity and inclusion focused careers site. All of our vacancies are also listed on VERCIDA. Click here to view our vacancies in an accessible format.  If you have a disability you will also have the option to go through our Extend Hub when you apply.

For any questions and updates about the BBC’s Production schemes follow @BBCGetin / #bbcgetin on Twitter & Instagram.

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth ac yn hybu amgylchedd gwaith da i bob aelod o staff presennol a darpar aelodau o staff, gan sicrhau bod ein holl weithwyr yn cael eu trin yn gyfartal. Rydym wedi datblygu partneriaeth â VERCIDA, sef y safle gyrfaoedd mwyaf yn y DU sy’n canolbwyntio ar amrywiaeth a chynhwysiant. Mae ein holl swyddi gwag wedi’u rhestru ar VERCIDA hefyd. Cliciwch yma i weld ein swyddi gwag mewn fformat hygyrch.l  Os oes gennych chi anabledd, byddwch yn cael dewis mynd drwy ein ExtendHub pan fyddwch yn gwneud cais.

Ar gyfer unrhyw gwestiynau ac i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Cynhyrchu’r BBC, dilynwch @BBCGetin / #bbcgetin ar Twitter ac Instagram.