Main content

Y Selar Music Awards – one big, busy night of music available online for the first time with BBC Radio Cymru

Huw Stephens

Radio Presenter

Tagged with:

Huw Stephens

Scroll down for Welsh

I take great pride in the weekly Welsh show, Huw Stephens, which I present on a Monday night at 7pm on BBC Radio Cymru - the Welsh language radio station from the BBC.  In fact, every night on BBC Radio Cymru, we play all the best Welsh language music, and there are so many great artists making music all the time. Once you discover it, you'll find five more artists doing great stuff, and so on and so on. It's a never ending well of great music!

The Y Selar Welsh music awards, this Saturday night in Aberystwyth, are a way of celebrating and showcasing that talent in one big busy night of music, friends, and the awards themselves. Scroll through the music nominated and you'll hear why the Welsh language scene is so vibrant right now.

The sheer variety of artists from solo musicians to bands and electronic composers, to hard-to-categorise projects make us very proud, and that's why we at Radio Cymru will be broadcasting the night live online for the very first time.

The sets themselves, and the awards given out on the night, really do make it a special occasion that we're delighted to be showcasing. Hundreds of tickets have been sold, and the annual highlight will sound and look great I think! See, or hear, you there!

Watch live coverage of the Y Selar Awards on bbc.co.uk/radiocymru and s4c.cymru.

Listen again to highlights of the Y Selar Awards on the Lisa Gwilym programme on Radio Cymru, Wednesday 24 February at 7pm.

Gwobrau’r Selar - noson fawr, brysur o gerddoriaeth ar gael ar-lein am y tro cyntaf gyda BBC Radio Cymru

Rwy’n falch iawn o’r sioe Gymraeg wythnosol, Huw Stephens, sef y sioe rwy’n ei chyflwyno ar nos Lun am 7pm ar BBC Radio Cymru - gorsaf radio Gymraeg y BBC.

Yn wir, bob nos ar BBC Radio Cymru, rydyn ni’n chwarae’r goreuon o gerddoriaeth Gymraeg, ac mae yna gynifer o artistiaid gwych yn creu cerddoriaeth drwy’r amser. Unwaith y byddwch chi’n darganfod cerddoriaeth Gymraeg, fe fyddwch chi’n darganfod pum artist arall sy’n gwneud pethau gwych, ac yn y blaen. Mae’n bwll di-waelod o gerddoriaeth wych!

Mae gwobrau'r Selar, nos Sadwrn yma yn Aberystwyth, yn ffordd o ddathlu a dangos y doniau hynny mewn un noson fawr, brysur sy’n llawn cerddoriaeth, ffrindiau a’r gwobrau eu hunain wrth gwrs. Sgroliwch drwy'r gerddoriaeth sydd wedi’u henwebu ac fe glywch chi pam fod y sîn Gymraeg mor llewyrchus nawr.

Mae amrywiaeth yr artistiaid, o gerddorion unigol i fandiau a chyfansoddwyr electronig, i brosiectau sy’n anodd eu rhoi mewn categori, yn ein gwneud ni’n falch iawn. Dyna pam y byddwn ni yn Radio Cymru yn darlledu’r noson yn fyw ar-lein am y tro cyntaf eleni.

Mae'r setiau eu hunain, a'r gwobrau sy’n cael eu cyflwyno ar y noson, yn golygu bod yr holl beth yn achlysur arbennig iawn, ac rydyn ni’n falch o allu rhannu hynny â chi. Mae cannoedd o docynnau wedi’u gwerthu, a bydd y noson ei hun yn swnio ac yn edrych yn wych yn fy marn i! Fe wela’ i chi, neu fe glywa’ i chi yno!

Gwyliwch Wobrau'r Selar yn fyw ar bbc.co.uk/radiocymru ac ar s4c.cymru.

Gwrandewch eto ar uchafbwyntiau Gwobrau'r Selar ar raglen Lisa Gwilym ar Radio Cymru, dydd Mercher 24 Chwefror am 7pm.

Tagged with:

More Posts

Previous

My Search for an A*

Next

Will it be a week of winter sun?