Main content

Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg - 17eg o Ragfyr 2019

Geirfa Podlediad i Ddysgwyr

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

Y Sioe Frecwast - Daniel Lloyd

coban - nightie
difyr - interesting
yn gyfrifol am - responsible for
wedi cyffroi'n lân - really excited
Llanelwy - St Asaph
tynnu ar ôl - to take after
cymeriad - character
datgelu - to reveal
eisoes - already
wrth fy modd - delighted

Ar y Sioe Frecwast bore dydd Sul, roedd Lisa yn y gwely gyda’r canwr a’r actor Daniel Lloyd. Roedd Daniel yn arfer canu gyda'r band Daniel Lloyd a Mr Pinc ond nawr mae e'n actio yn Rownd a Rownd. Nid yn y gwely oedd Daniel wrth gwrs ond yn ei gar ar y ffordd i gêm bêl-droed bwysig iawn.

Rhaglen Rhys Mwyn - Debbie Harry

hunangofiant - autobiography
hynod ddifyr - extremely interesting
pryd daeth hi i'r amlwg - when she came to the fore
unigolyn - individual
trawiadol - striking
delwedd - image
rhywiol - sexy
mae hi'n cyfadde - she admits
siopau elusen - charity shops
dychymyg - imagination

Daniel Lloyd yn y car, ac nid yn y gwely, ar y Sioe Frecwast yn sôn ychydig am Rownd a Rownd - Buodd Rhys Mwyn yn trafod "Face It", sef hunangofiant Debbie Harry, o'r grwp Blondie ar ei raglen nos Lun. Beth oedd mor arbennig amdani hi? Dyma farn Sioned Mair.

Rhaglen Geraint Lloyd - Nepal

mynyddig - mountainous
rhoi'r byd yn ei le - putting the world to right
peirianneg cemegol - chemical engineering
graddio - to graduate
i ryw raddau - to some extent
y DU - the UK
daeargryn - earthquake
egni gwyrdd - green energy
cynyddu - increasing
hyfforddiant - to train

Ychydig o hanes Debbie Harry yn fan'na ar raglen Rhys Mwyn.

Cafodd Geraint Lloyd sgwrs ddifyr iawn nos Lun diwethaf gyda Katie Lloyd o Bontrug ger Caernarfon. Mae hi'n mynd i dreulio amser yn Nepal i i weithio ar brosiect i osod paneli solar mewn pentrefi mynyddig. Dyma i chi flas ar y sgwrs rhwng Geraint a Katie.

Aled Hughes - Acenion

acenion - accents
casglu - to collect
sbïa yn y drych - look in the mirror
yr un mor Gymreig â - as Welsh as
brethyn amryliw - multicoloured cloth
trysorfa - treasure house
anian - the nature of
adlewyrchu - to reflect
amrywiaeth - variety

A phob lwc i Katie yn Nepal on'd ife? Mae yna sawl acen Cymreig yng Nghymru on'd oes, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae hyn yn gwbl naturiol wrth gwrs, ond faint mae pobl y tu allan i Gymru, a phobl Cymru ei hunan, yn gwybod am yr acenion arbennig yma? Caryl Parry Jones fuodd yn trafod hyn gydag Aled Hughes.

Dros Ginio - Sian Thomas

ei dawn ddynwared - her gift of imitating
mor gynaladwy - as sustainable
di-blastig - plastic free
lapio - to wrap
pren - wood
anfantais - disadvantage
cymant ag y galla i - as much as I can
gwydr - glass
deniadol - attractive
ail-gylchu - to recycle

Caryl Parry Jones yn fan'na'n sôn am acenion Cymru ac yn dangos ei dawn ddynwared, Defnyddio llai o blastig oedd un o'r pethau oedd yn cael eu trafod ar raglen Dros Ginio ddydd Iau, ac mi gafodd Jen Jones sgwrs am hyn gyda Sian Thomas sy'n rhedeg cwmni Lime Grove Grazin, cwmni sy'n trio'n galed i beidio â defnyddio plastig o gwbl.

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Cystadlaethau Pel-droed Ewrop

Nesaf

Degawd o bêl-droed