Main content

Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg 23ain o Ragfyr

Geirfa Podlediad i Ddysgwyr

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

 

Aled Hughes - Pwdin Nadolig

unfed ganrif a r bymtheg - 16th century
gwahardd - to prohibit
poblogeiddio - to popularise
y bedwaredd ganrif ar bymtheg - 19th century
gwaith ymchwil manwl - detailed research
gwyddonol - scientific
pleidlais - a vote
traean - one third
y duedd - the tendency
dirywio - to recede

Mae'n debyg bod llai o bobl yn bwyta'r pwdin ar ddydd Nadolig nag oedd yn arfer gwneud. Cafodd Aled Hughes sgwrs am hyn gyda Nia Roberts o Fangor sy’n hoff iawn gyda llaw o bwdin dolig, ac yn ystod y sgwrs gaethon ni ychydig o hanes y pwdin.

Ifan Jones Evans - Y Tri Gwr Doeth

sa i'n cofio - I don't remember
brenhines - queen
Nadoligaidd - Christmasy
ych a pych - yuk
cneci - to fart (South Wales)
cwmpo - to fall
rhannu cusan - to share a kiss

Mae Ifan Jones Evans wedi arfer holi pobl ar ei raglen, ond wythnos diwetha fe oedd yn cael ei holi a hynny gan y Tri Bach Doeth sef Will, Molly a Beth, sêr rhaglen Googlesprogs. Dw i'n meddwl bod y tri wedi cael dipyn o hwyl.

Beti a’i Phobol - Trefenter

unigryw - unique
clogwyni - cliffs
ers cenedlaethau - for generations
tri lled cae - the width of three fields
dŵr y ffynnon - spring water
ar eich tyfiant - when growing up
cwynfanus - plaintive
yn ymwybodol - aware
cyfrifiannell - calculator

Gwestai Beti George yr wythnos yma oedd Catrin M S Davies, sydd yn gweithio ym myd teledu a radio. Mae hi’n dod yn wreiddiol o bentre bach o’r enw Trefenter yng Ngheredigion. Dych chi'n gwybod ble mae Trefenter? Nac ydych? Wel peidiwch â phoeni, does dim llawer o bobl yn gwybod.

Cofio - Blitz Abertawe
rhannau helaeth - extensive parts
dinistrio - to destroy
cyfnod o ail-adeiladu - a period of rebuilding
dan stâr - dan y grisiau
cwato dan ford - cuddio dan y bwrdd
mwy cadarn - more robust
y ffurfafen - the sky

Cafodd Abertawe ei bomio yn drwm iawn yn Chwefror 1941. Cafodd rhannau helaeth o'r dinas ei dinistrio yn ystod y bomio, ond ar ôl cyfnod o ail-adeiladu cafodd Abertawe ei gwneud yn ddinas, pumdeg o flynyddoedd yn ôl. Pum deg mlynedd wedyn yn 1991 darlledwyd rhaglen arbennig ‘Abertawe’n Fflam' i gofio am y bomio.

Bore Cothi - Lliwiau

taleb rhodd - gift token
ochrau Gaer - in the Chester area
rhoi gorau i - to give up
hyfforddiant - training
mynd yn feichiog - to become pregnant
wedi gwirioni ar - wedi dwlu ar
codi hwyliau - to raise the spirits
oedi - to pause
grymuso - to empower
byd o wahaniaeth - a world of difference

Mae Sonia Williams yn rhedeg cwmni Hyder Mewn Lliw – cwmni sy’n helpu pobl o bob oedran i deimlo’n fwy hyderus drwy’r lliwiau y maen nhw’n gwisgo. Sut a phryd dechreuodd Sonia'r fenter?

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Degawd o bêl-droed

Nesaf

Yr "hanner tymor" pel-droed!