Main content

Blog Radio Cymru

Negeseuon

 • Copa América 2019

  Glyn Griffiths

  Blogiwr Ar y Marc

  Prynhawn Sadwrn bydd cystadleuaeth pêl droed y Copa America yn cychwyn, pan fydd Brasil (sydd yn cynnal y gemau) yn wynebu Bolivia am hanner awr wedi un y bore (ein hamser ni) cyn i Venezuela wynebu Periw am wyth y nos, a’r Ariannin yn chwarae yn erbyn Colombia am un ar ddeg y nos.

  Yn dilyn y chwalfa yng Nghwpan y Byd pan gollodd Brasil o saith gol i un yn y rownd gyn derfynol yn erbyn yr Almaen bum mlynedd yn ôl, nid yw Brasil wedi llwyddo i gamu ymhellach na rownd yr wyth olaf yn y dair cystadleuaeth o’r Copa America ers hynny.

  Ar y llaw arall, maent wedi ennill pob un o'r cystadlaethau sydd wedi cael eu cynnal yn eu gwlad eu hunain. Felly mae tipyn o bwysau ar y bois o Frasil dros y mis nesaf!

  Tra mae llawer o'r gwledydd eraill yn barod i arbrofi gyda chwaraewyr newydd, dibrofiad ar lefel rhyngwladol, nid felly Brasil.

  Gydag un o'u prif chwaraewyr, Neymar, yn absennol oherwydd anaf, mae Tite (rheolwr Brasil) wedi penderfynu galw chwaraewyr profiadol i'r garfan .

  Yn sgil hyn, cawn weld Daniel Alves (Paris St Germain) yn ôl, ynghyd a Fernandinho (Manchester City) , ac mae lle Neymar yn y tîm yn debygol o gael ei gymryd nid gan rywun arall ifanc ac addawol, ond gan Willian o…

  Darllen mwy

 • Geirfa Podlediad Dygsu Cymraeg Mehefin 1af-7fed 2019

  Geirfa Podlediad i Ddysgwyr

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Gari Wyn - Owen Derbyshire

  arloesol - innovative
  y trywydd - the route
  gwerthfawrogi - appreciate
  trafferthion - problems
  adnoddau - resources
  datblygu - to develop
  y profiad angenrheidiol - the necessary experience
  ddim mor ddifrifol - not as serious
  sylfaen - foundation
  datrys problem - resolving problems

  Blas ar sgwrs gafodd Gari Wyn gyda Owen Derbyshire o Gaerdydd.

  Gadawodd Owen y brifysgol ar ol 3 mis yn unig, ond erbyn hyn mae o'n rhedeg sawl busnes llwyddiannus.

  Mae o dal yn ei ugeiniau a dyma fo'n sôn wrth Gary am sut dechreuodd o ei fusnes cynta erioed.


  Beti a'i Phobol - Arwyn Groe

  cyflwyno'r gynghanedd - introducing the cynghanedd
  y diweddar - the late
  yn gyfarwydd iawn - very familiar
  gwthio - to push
  odli - to rhyme
  hybu - to promote
  hwiangerddi - nursery rhymes
  hyd at surffed - ad nauseum
  pennill penodol - a specific verse
  ddim yn weddus iawn - not very appropriate

  Owen Derbyshire oedd hwnna'n sôn am sut gychwynodd o ei fusnes cynta.

  Mae Arwyn Groe yn ffermwr ac yn fardd o Ddyffryn Banw yng Ngogledd Powys.

  Mae o'n feistr ar y…

  Darllen mwy

 • Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg Mai 25-31 2019

  Geirfa Podlediad i Ddysgwyr

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf


  Taro'r Post - Lynwen Harrington

  hyrwyddo dwyieithrwydd - promoting bilingualism
  ar un adeg - at one time
  colli hyder - losing confidence
  datblygu sgiliau - developing skills
  llysgennad - ambassador
  ar draws yr hewl (heol) - across the road
  gwrthod - to refuse
  stwr enfawr - a huge row

  Gan ei bod yn ddiwrnod Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd ddydd Mawrth diwetha, dysgu Cymraeg oedd thema Taro'r Post.

  Gwaith Lynwen Harrington ydy hyrwyddo dwyieithrwydd yng Ngholeg Merthyr ond fel cawn ni glywed mewn sgwrs gyda Garry Owen, ar un adeg doedd hi ddim yn rhy hoff o'r Gymraeg.


  Eisteddfod Yr Urdd - Gwobr Goffa Bobi Jones

  Gwobr Goffa - Memorial Prize
  oedd yn cael ei chyflwyno - was being presented
  newydd sbon - brand new
  sylfaenydd - founder
  disgybl - pupil
  trwy gyfrwng - through the medium of
  be mae o'n olygu? - what does it mean?
  yn falch - proud
  parhau - to continue
  ieithydd - linguist

  Mae'n dda bod Lynwen Harrington wedi newid ei meddwl am y Gymraeg yn tydy, a hithau'n gwneud gwaith pwysig dros yr iaith yn ardal Merthyr.

  Nid Medal y Dysgwyr oedd…

  Darllen mwy

 • Rowndiau Rhagbrofol Euro 2020 - Gemau Cymru ym mis Mehefin

  Glyn Griffiths

  Blogiwr Ar y Marc

  Un gêm ac un fuddugoliaeth (yn erbyn Slofacia 1-0) yn eu grŵp cymhwyso ar gyfer Ewro 2020, sydd gan Gymru y tu cefn wrth gychwyn ar daith i ganolbarth Ewrop y penwythnos yma.

  Croatia brynhawn Sadwrn, ac yna taith fer ar draws i Hwngari erbyn nos Fawrth, a byddai buddugoliaethau yma yn argoeli’n dda tuag at ymestyn y gobaith o gyrraedd y ffeinals y flwyddyn nesaf.

  Ond a yw’n ormod i obeithio am fuddugoliaethau?

  Cyrhaeddodd Croatia ffeinal Cwpan y Byd y llynedd, ond, anghyson mae pethau wedi bod - gan iddyn nhw golli eu gem agoriadol yn y gystadleuaeth, o ddwy gol i un adre i Hwngari, er curo…

  Darllen mwy

 • Podlediad Dygsu Cymraeg Mai 18fed-24ain

  Geirfa Podlediad i Ddysgwyr

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Bore Cothi - Gill a Gwen

  ers (y)cychwyn - from the beginning
  cefnogi - supporting
  bob oedran - every age
  cylch o ffrindiau - circle of friends
  yn dwli dod - really enjoy coming
  yn rheolaidd - regularly
  ar y we - on the web
  datblygu - to develop
  cadw lan - keeping up
  creu - to create

  Eleni mae Gill a Gwen, perchnogion Stiwdio Gwallt a Harddwch GGs ar Stryd Llyn, Caernarfon yn dathlu dau ddeg pum mlynedd ers dechrau busnes yn y dre. Cafodd Shan Cothi…

  Darllen mwy

 • Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg 18 Mai - 24 Mai 2019

  Geirfa Podlediad i Ddysgwyr

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Bore Cothi - Gill a Gwen

  Eleni mae Gill a Gwen, perchnogion Stiwdio Gwallt a Harddwch GGs ar Stryd Llyn, Caernarfon yn dathlu dau ddeg pum mlynedd ers dechrau busnes yn y dre.

  Cafodd Shan Cothi sgwrs efo nhw am lwyddiant y busnes.

  ers (y)cychwyn - from the beginning

  cefnogi - supporting

  bob oedran - every age

  cylch o ffrindiau - circle of friends

  yn dwli dod - really enjoy coming

  yn rheolaidd- regularly

  ar y we - on the web

  datblygu - to…

  Darllen mwy

 • Y Cymro o Flaenau Ffestiniog a Chymdeithas Pel-droed Brasil

  Glyn Griffiths

  Blogiwr Ar y Marc

  Cynhaliwyd trydedd gynhadledd datblygiad pêl droed Cymdeithas bel droed Brasil yn ddiweddar (rhwng y 22ain a 26ain o Ebrill) gyda 1,558 o gynrychiolwyr yn bresennol a thros 20 mil o bobol yn edrych ar ddarllediad o’r gynhadledd yn fyw ar y we.

  Tynnodd y gynhadledd bob math o gynrychiolwyr sy’n cynnal y gêm ym Mrasil, fel technegwyr, rheolwyr, gweithwyr cyfathrebu a marchnata proffesiynol, dyfarnwyr, cyn-chwaraewyr ac arbenigwyr rhyngwladol eraill i gyflwyno a rhannu arferion da, a gosod llwybrau astudio ar gyfer datblygu pêl-droed ymlaen yn y wlad.

  Yn sgil hyn, nod y gynhadledd oedd…

  Darllen mwy

 • Rownd derfynol Cwpan Europa - Chelsea v Arsenal

  Glyn Griffiths

  Blogiwr Ar y Marc

  Mi fyddai rhywun yn meddwl fod trefnu lleoliad i ffeinal cwpan pêl droed yn fater hawdd.

  Nid felly eleni mae'n ymddangos.

  Hwyrach fod Madrid yn le hawdd mynd iddo i gefnogwr Tottenham a Lerpwl, ond mae’r gost o fynd yno yn cynyddu bron pob dydd a thaith yno ac yn ôl bron dros fil o bunnau erbyn hyn.

  Ond, os ydych am ddilyn Chelsea neu Arsenal i ffeinal Cynghrair Ewropa yn Baku, Azerbaijan, mae gennych fwy byth o broblem. Mae ceisio cael ticed i'r gêm cymaint o drafferth ag unrhyw drafferthion eraill, gyda dim ond rhyw chwe mil ar gael i gefnogwyr y naill dim a’r llall.

  Y rheswm am hynny yn ôl…

  Darllen mwy

 • Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg Mai 11eg-17eg 2019

  Geirfa Podlediad i Ddysgwyr

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Daf a Caryl Radio Cymru 2 - Huw Ynyr

  ysgoloriaeth - scholarship
  erioed - for ever
  rhyw lun o - some kind of
  anadlu - breathing
  datblygu - to develop
  cyfieithiad - a translation
  mynychu - attending
  ieithoedd eraill - other languages
  ynganu - pronunciation
  cystrawen - syntax

  Cafodd Dafydd a Caryl sgwrs efo'r tenor ifanc Huw Ynyr o Rydymain ger Dolgellau ddydd Llun ar Radio Cymru 2.

  Enillodd Huw ysgoloriaeth Bryn Terfel yn 2012 ac mae'n astudio opera…

  Darllen mwy

 • Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg Mai 4ydd- 10fed 2019

  Geirfa Podlediad i Ddysgwyr

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf


  Meistri - Bryn Williams

  enwoca - most famous
  andros o lwcus - exceptionally lucky
  balch - proud
  cwyno - complaining
  pob dimau goch - every last cent
  nid ar chwarae bach - it's no mean feat
  colli cwsg - losing sleep
  gweini - serving
  cynhyrchu - producing
  canolbwyntio ar y pres - concentrating on the money

  Mae gan y chef Bryn Williams dri bwyty, dau yn Llundain ac un ym Mae Colwyn.

  Mae Bryn yn dod o Ddinbych yn wreiddiol ond mi ddysgodd ei grefft drwy…

  Darllen mwy