Main content

Blog Radio Cymru

Negeseuon

 • Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg - Gorffennaf 7fed - 12fed 2019

  Geirfa Podlediad i Ddysgwyr

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Aled Hughes - Sam Brown

  Y Gernyweg - Cornish language
  iaith gartre - mother tongue
  milltir sgwâr - square mile (local area)
  ychydig o flynyddoedd yn ôl - a few years ago
  ystyried - to consider
  lleiafrifoedd - minorities
  ynganiad - pronounciation
  pobl ddi-Gymraeg - non Welsh speaking people

  Mae Sam Brown yn dod o Bodmin Moor yng Nghernyw yn wreiddiol ond yn byw yng Nghaerfyrddin nawr.

  Mae o wedi dysgu Cymraeg ac mae'n yn rhugl yn yr iaith erbyn hyn. Nawr mae o wedi penderfynu dysgu Cernyweg, 'pam' oedd cwestiwn Aled Hughes iddo fo.

  Geraint Lloyd - Aberystwyth ac Esquel

  Yr Ariannin - Argentina
  o dras Cymreig - from Welsh extraction
  (g)efeillio - to twin
  yn gyffredin - in commom
  mynyddig - mountainous
  gweinyddu - to administer
  ysgoloriaethiau - scholarships
  yn cael ei chyhoeddi - being announced
  eitha addysgiadol - fairly educational
  daearyddiaeth - geography

  Aled Hughes yn cael gwers Cernyweg dydd Mawrth diwetha gan Sam Brown.

  O Gernyw i'r Ariannin nesa, ac i dref Esquel yn yr Andes sydd yn rhan o Wladfa Patagonia lle mae llawer o bobl o dras…

  Darllen mwy

 • Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg - Mehefin 30ain - Gorffennaf 6ed 2019

  Geirfa Podlediad i Ddysgwyr

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Dei Tomos - Medal y Dysgwyr

  o dras Eidalaidd - of Italian heritage
  Yr Wyddgrug - Mold
  llenyddiaeth - literature
  profiad - experience
  ail-fyw - to re-live
  mewn cysylltiad - in contact
  amharchus - disrespectful
  hogan - merch
  hogyn - bachgen
  anhygoel - incredible

  Cafodd Dei Tomos sgwrs gyda Francesca Sciarrillo, enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro eleni .

  Merch o Sir y Fflint ydy Francesca ond mae hi o dras Eidalaidd.

  Aeth hi i Ysgol yr Alun, Yr Wyddgrug ac wedyn i'r Brifysgol yn Mangor i astudio llenyddiaeth Saesneg.

  Bore Cothi - Maer Aberystwyth

  teimlo'n gartrefol - feels at home
  flynyddoedd maith yn ôl - many years ago
  wedi gosod dy wreiddiau - have set down your roots
  deugain mlynedd - 40 years
  alla i ddychmygu - I can imagine
  bachu ar bob cyfle - grasping every opportunity
  Sir Drefaldwyn - Montomeryshire
  y ffin - the border
  Y Trallwng - Welshpool
  ers cenedlaethau - for generations

  Ac mae'n dda gweld bod ennill y wobr bwysig yn Eisteddfod yr Urdd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i fywyd Francesca yn tydy?

  Maer…

  Darllen mwy

 • Gemau Ewrop mis Gorffennaf

  Glyn Griffiths

  Blogiwr Ar y Marc

  Ymdrech deg gan fyfyrwyr Coleg Met Caerdydd, yn rownd gymhwyso ar gyfer  Cynghrair Ewropa, o flaen torf o 1,316 yn stadiwm Lecwydd.  Ond ymdrech a welodd cwymp yn hwyr mewn gem a welwyd y coleg ar y blaen hyd at chwarter awr cyn y diwedd.

  Cafwyd y cychwyn perffaith wrth i Jordan Lam benio gôl ar ôl munud i ddod ar sgor dros y ddau gymal yn gyfartal. Yna wedi iddynt fynd ddwy gol ar y blaen yn yr ail hanner, diolch i gic o'r smotyn gan Dylan Rees, roedd pethau yn edrych yn hynod ffafriol.

  Fodd bynnag, er i'r myfyrwyr atal ymosodiadau cynyddol Progress Niederkorm (o Lwcsembwrg) yn hwyr yn y gêm, roedd gol hwyr gan yr ymwelwyr yn ddigon i'w gweld yn symud ymlaen i'r rownd nesaf. A hyn yn bennaf diolch i ddau arbediad penigamp gan y golwr Sebastian Flauss, a sicrhaodd fod y gôl oddi cartref hwyr yna yn ddigon i ennill yr hawl i'w dim wynebu Dinas Corc.

  Doedd pethau ddim mor agos ym Melfast, wrth i'r Barri deithio draw i Cliftonville gyda gem ddi-sgor y tu cefn iddynt yn dilyn y cymal gyntaf. Fodd bynnag,  doedd yna ddim ateb wrth i Wyddelod y gogledd sgorio dwywaith yn y naill hanner, a chwalu'r Barri o bedair gôl i ddim.

  Ymlaen a ni felly i'r wythnos nesaf gyda Chei Conna yn wynebu…

  Darllen mwy

 • Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg Mehefin 23-28ain 2019

  Geirfa Podlediad i Ddysgwyr

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Aled Hughes - Reggae

  pethau dyfnach - deeper things
  negeseuon cymdeithasol - social messages
  crefydd - religion
  gwarchod - to protect
  traddodiad llafar - oral tradition
  adlewyrchu - to reflect
  penodol - specific
  dylanwad - influence
  agweddau - attitudes
  diwylliant - cultyre

  Mae llawer o wyliau miwsig mawr yn digwydd adeg yma'r flwyddyn yn does?

  Roedd miloedd wedi bod yn Tafwyl yng Nghaerdydd yr wythnos o'r blaen a'r wythnos diwetha roedd miloedd ar…

  Darllen mwy

 • Cwpan Her Yr Alban 2019/20

  Glyn Griffiths

  Blogiwr Ar y Marc

  Os ydych yn cael ychydig o drafferth deall sut mae tîm o fyfyrwyr yn gallu chwarae yng Nghwpan Ewropa, yna fe all eich dealltwriaeth o bêl droed gael ei gymhlethu’n fwy byth yn ddiweddar wedi’r cyhoeddiad am Gwpan Her Yr Alban.
  Dangosodd tîm Coleg Metropolitan Caerdydd ddisgyblaeth dda yn eu chwarae wrth wuynebu Progress Niederkrm yn Lwcsembwrg nos Iau gan gyfyngu'r sgôr i un i ddim i’r tim cartref, tra gwelwyd gem gyfartal ddi-sgor ar Stadiwm Lecwydd yng Nghaerdydd rhwng y Barri a Cliftonville o Felfast.
  Digon o gyfle a digon o le i deimlo’n hyderus ar gyfer yr ail gymal felly.
  Yna, fe ddaethom…

  Darllen mwy

 • Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg - Mehefin 16eg-22ain 2019

  Geirfa Podlediad i Ddysgwyr

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Gari Wyn - Shard

  yn gyfrifol am - responsible for
  datblygu - developing
  llywodraeth - government
  pensaer - architect
  cynghori - to advice
  ddaru o hedfan - hedfanodd e
  yn gyhoeddus - publicly
  syfrdanol - stunning
  argarff anferthol - a huge impression

  Sgwrs rhwng Gari Wyn a John Davies. Buodd John farw eleni ond dwy flynedd yn ôl cafodd Gari Wyn sgwrs efo fo am ei waith efo'r cwmni Irvine Sellar Property Co, sef y cwmni oedd yn gyfrifol am…

  Darllen mwy

 • VAR a Chiciau o'r Smotyn

  Glyn Griffiths

  Blogiwr Ar y Marc

  Cyflwynwyd y VAR (yr adnodd technolegol i wirio penderfyniadau dyfarnwyr) yn ystod Cwpan y Byd i ddynion y llynedd, ac yn gyffredinol, cafodd ei groesawu wrth iddo gael ei ddefnyddio i wirio, neu gael ei ddefnyddio fel arf i ddyfarnwyr wirio eu penderfyniadau mewn amgylchiadau o ansicrwydd.

  Ond, yr wythnos yma, yng Nghwpan y Byd i Ferched, mae’n ymddangos fod y VAR yn cael ei ddefnyddio, nid yn unig i wirio penderfyniadau ond i ddehongli newidiadau i reol ynglŷn â chiciau o’r smotyn, ac i bob pwrpas, i gosbi gôlwyr sydd wedi symud yn rhy fuan oddi ar eu llinell.

  Oedd angen VAR i benderfynu os…

  Darllen mwy

 • Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg Mehefin 8fed - 15fed 2019

  Geirfa Podlediad i Ddysgwyr

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf


  Gari Wyn - Daniel Sumner

  Cyfarwyddwr Byd Eang - Golbal Director
  cyfrifoldeb - responsibility
  lledaenu - increasing the use of
  coelio - to believe
  sillafu - spelling
  sylwi - to notice
  sylweddoli - to realise
  cymaint o gystadleuaeth - so much competition

  Cafodd Gari Wyn sgwrs efo Daniel Sumner sy'n dod o Ynys Môn yn wreiddiol ond sy'n byw yn ardal Seattle yn America erbyn hyn.

  Daniel ydy Cyfarwyddwr Byd Eang un o gwmniau mwya'r byd, Microsoft, a'i…

  Darllen mwy

 • Copa América 2019

  Glyn Griffiths

  Blogiwr Ar y Marc

  Prynhawn Sadwrn bydd cystadleuaeth pêl droed y Copa America yn cychwyn, pan fydd Brasil (sydd yn cynnal y gemau) yn wynebu Bolivia am hanner awr wedi un y bore (ein hamser ni) cyn i Venezuela wynebu Periw am wyth y nos, a’r Ariannin yn chwarae yn erbyn Colombia am un ar ddeg y nos.

  Yn dilyn y chwalfa yng Nghwpan y Byd pan gollodd Brasil o saith gol i un yn y rownd gyn derfynol yn erbyn yr Almaen bum mlynedd yn ôl, nid yw Brasil wedi llwyddo i gamu ymhellach na rownd yr wyth olaf yn y dair cystadleuaeth o’r Copa America ers hynny.

  Ar y llaw arall, maent wedi ennill pob un o'r cystadlaethau…

  Darllen mwy

 • Geirfa Podlediad Dygsu Cymraeg Mehefin 1af-7fed 2019

  Geirfa Podlediad i Ddysgwyr

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Gari Wyn - Owen Derbyshire

  arloesol - innovative
  y trywydd - the route
  gwerthfawrogi - appreciate
  trafferthion - problems
  adnoddau - resources
  datblygu - to develop
  y profiad angenrheidiol - the necessary experience
  ddim mor ddifrifol - not as serious
  sylfaen - foundation
  datrys problem - resolving problems

  Blas ar sgwrs gafodd Gari Wyn gyda Owen Derbyshire o Gaerdydd.

  Gadawodd Owen y brifysgol ar ol 3 mis yn unig, ond erbyn hyn mae o'n rhedeg sawl…

  Darllen mwy