Main content

Newidiadau i Cymru Fyw

Huw Meredydd Roberts

Rheolwr, Gwasanaethau Ar-lein Cymraeg BBC Cymru

Pan lansiwyd Cymru Fyw dros dair blynedd nôl yn haf 2014, y bwriad oedd creu gwasanaeth ar-lein uchelgeisiol a pherthnasol yn y Gymraeg. Roedden ni’n gobeithio y byddai Cymru Fyw yn ateb y galw am wasanaeth ar-lein gan BBC Cymru fyddai’n adlewyrchu'r hyn sy’n digwydd yng Nghymru heddiw, yn cael ei ddiweddaru’n gyson ac yn unigryw i’r Gymraeg.

Mewn tair blynedd, mae nifer ein defnyddwyr unigryw – sef y nifer o ddefnyddwyr gwahanol sy’n defnyddio’r gwasanaeth – wedi codi o 10,000 i dros 40,000 bob wythnos. Mae lefelau gwerthfawrogiad ein defnyddwyr o’r gwasanaeth wedi codi. Mae Cymru Fyw ar gael, nid yn unig ar y wefan bbc.co.uk/cymrufyw, ond hefyd ar ffurf ap (ap Cymraeg cyntaf y BBC) a thrwy ap BBC News, ac mae gennym gyfrifon Facebook a Twitter. Mae’r gwasanaeth wedi tyfu ac esblygu yn aruthrol yn y blynyddoedd cyntaf.

Mae’r tirlun digidol wedi newid yn sylweddol mewn tair blynedd, ac yn parhau i wneud, ac mae’n bwysig bod Cymru Fyw yn ddigon hyblyg ac ystwyth i ymateb i hyn. Wrth adolygu ac ystyried ble ddylai Cymru Fyw fynd nesaf, ac er mwyn ymateb i’r gofynion gwahanol sy’n codi, rydym wedi penderfynu newid ychydig ar ein pwyslais golygyddol.

Un o nodweddion Cymru Fyw oedd y ‘llif byw dyddiol’ - diweddariadau byr oedd yn cynnwys pytiau o newyddion, gwybodaeth a dolenni i wefannau allanol, ac yn cael ei ddiweddaru rhwng 0800-1800 o ddydd Llun i ddydd Gwener. Dros amser, rydym wedi gweld bod y defnydd o’r llif byw ar ei uchaf ar achlysuron penodol e.e. pan fo stori newyddion fawr yn torri ac yn datblygu, neu o ddigwyddiadau fel yr Eisteddfod neu’r Sioe Fawr. Rydym wedi penderfynu felly i ganolbwyntio ar gynnal llif byw yn ystod y cyfnodau yma, yn hytrach na’i gynnal bob dydd o’r wythnos.

Mi fydd hyn yn ein caniatáu i ddatblygu elfennau eraill o’r gwasanaeth. Er enghraifft, rydym yn awyddus i gryfhau ein gallu i ddatblygu straeon newyddion gwreiddiol a chyhoeddi darnau nodwedd unigryw yn ein hadran Cylchgrawn. Byddwn hefyd yn creu mwy o gynnwys ffurf fer fel fideos a graffeg, a rhoi mwy o ymdrech i gyfryngau cymdeithasol er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Rydym hefyd yn dechrau cyhoeddi mwy o gynnwys lleol sydd yn eistedd yn ein hadrannau rhanbarthol yn y Gogledd-orllewin, Gogledd-ddwyrain, Canolbarth, De-orllewin, De-ddwyrain.

Un o elfennau’r llif byw dyddiol oedd ein bod yn cynnig dolenni i gynnwys ar-lein am Gymru tu hwnt i wefan y BBC, ac mae hyn yn parhau yn nod i ni fel gwasanaeth. Rydym yn arbrofi gyda ffyrdd newydd o allu gwneud hyn er mwyn parhau i dynnu sylw ein defnyddwyr i’r cyfoeth o gynnwys sydd ar gael ar-lein yn y Gymraeg.

Wrth gwrs, os ydy Cymru Fyw yn mynd i lwyddo, mae gofyn iddo barhau i esblygu ac ymateb i’r newidiadau o’n cwmpas. Rydan ni bob amser yn awyddus i glywed gennych chi am unrhyw syniadau neu sylwadau am ddarpariaeth Cymru Fyw a sut allwn ni ei wella. E-bostiwch cymrufyw@bbc.co.uk.

Diolch am ddod gyda ni ar hyd y siwrne hyd yma... gobeithio byddwch chi’n aros efo ni yn ystod cymal nesaf y daith!

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Nesaf

Swyddi newydd BBC Cymru Fyw