Alasdair III

Bha èiginn ann an Alba air sgàth bàs aithghearr Alasdair III a dh'adhbharaich Cogaidhean na Saorsa.

Mairead, Maighdeann Nirribhidh

Cha robh Mairead, Maighdeann Nirribhidh, ach trì bliadhna a dh'aois nuair a b' i Banrigh na h-Alba.

Iain Balliol

Tha cuimhne air Iain Balliol mar rìgh mì-fhortanach a chaill a chrùn ri Rìgh Eideard I à Sasainn.

Uilleam Ualas

Tha Uilleam Ualas ainmeil ann an eachdraidh na h-Alba oir bha pàirt chudromach aige ann an Cogaidhean na Saorsa.

Raibeart Brus

Tha cuimhne air Raibeart Brus mar ghaisgeach mòr agus mar an rìgh a choisinn saorsa do dh'Alba rè Cogaidhean na Saorsa.

Eideard I

Tha cuimhne air Eideard I mar an rìgh Sasannach a thòisich Cogaidhean na Saorsa le ionnsaigh air Alba.

Blàr Dhùn Barra, 1296

Thug Rìgh Shasainn ionnsaigh air Alba agus chuir e fodha feachd Albannach aig Dùn Bharra.

Blàr Drochaid Shruighlea, 1297

Aig Blàr Drochaid Shruighlea rinn Uilleam Ualas agus Anndra Moireach a' chùis air feachd mhòr à Sasainn.

Blàr na h-Eaglaise Brice, 1298

Chaill Uilleam Ualas gu mòr aig Blàr na h-Eaglaise Brice.

Blàr Beinn Lughdain, 1307

Fhuair Raibeart Brus buaidh chudromach an aghaidh feachd mòr, Sasannach aig Beinn Lughdain.

Blàr Allt a' Bhonnaich, 1314

Aig Allt a' Bhonnaich, rinn Rìgh Raibeart Brus a' chùis air feachd Sasannach Eideird II sa bhlàr mu dheireadh de Chogaidhean na Saorsa.