Beth yw gwneud penderfyniadau ariannol?

Cynnwys y wers hon

  • Un fideo
  • Un gweithgaredd

Lesson content

  • One video
  • One activity

Fideo / Video

Mae Peniog yn breuddwydio am gar newydd ond yw e'n gallu ei fforddio?

Nodiadau i rieni

  • Mae cynllunio beth i wneud gyda dy arian a faint wyt ti’n gallu cynilo yn cael eu galw’n ‘cyllido’. Gallwch gadw golwg ar beth ydych yn gwario a chynilo ar gyfer rhywbeth yr ydych chi eisiau.

Notes for parents

  • Planning what to do with your money and how much you can save is called ‘budgeting’. You can keep an eye on what you spend and save for something that you want.

Beth yw angen ac eisiau?

Cyn gwneud cyllideb, meddylia’n ofalus am beth rwyt ti ei eisiau a beth rwyt ti ei angen.

Anghenion yw’r pethau mae’n rhaid i ni eu cael i fyw, fel bwyd, dillad a lle i fyw.

Pethau y bydden ni’n hoffi eu cael yw’r pethau rydyn ni eu heisiau, er enghraifft gêm neu degan newydd – neu gar crand! Gallwn ni fyw heb bethau rydyn ni eisiau.

Wyt ti’n gwybod beth rwyt ti ei angen a beth rwyt ti ei eisiau? Llunia restr o’r ddau beth.

Beth am wneud dy gyllideb dy hun?

Gweithgaredd / Activity

Llenwa’r bylchau gan ddefnyddio: cyllideb - arian - gynilo.

Fill in the blanks using: cyllideb - arian - gynilo.

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3