Ciamar a chuidicheas pàirteachadh le cur-ris àireamhan dà fhigear?

Tha Snoot is Fin a' pàirteachadh àireamhan gu bhith nan deichean is nan aonadan is iad airson obrachadh a-mach cia mheud catagan a dh'ith Glamaire grobaidh às a' ghàrradh aca.

Ciamar a chuidicheas faisg-dhùblachaidhean thu le cur-ris?

Tha faisg-dhùblachadh a' cuideachadh Snoot agus Fin gus dà àireamh a tha cha mhòr co-ionann a chur-ris, sin 18 + 20.

Ciamar a nì thu letheadh?

Bhidio is ceistean air mar a nì thu letheadh. Tha Snoot a' roinn na lof shlìomaich aige gu co-ionann ri Fin, Plimble is Plumble le dà leth a dhèanamh dhith dà thuras.

Ciamar a gheibh thu an aon àireamh ann an diofar dhòighean?

Bhidio agus ceistean air mar a gheibh thu an aon àireamh ann an diofar dhòighean. Tha Snoot is Fin a' togail rocaid is a' faicinn gun dèan 2 x 10 bolta 20, dìreach mar a nì 4 x 5.

Ciamar a nì iomadan de dheich iomadachadh agus roinn nas fhasa?

Bhidio agus ceistean mu mar a nì iomadan de dheich iomadachadh agus roinn nas fhasa. Tha Snoot is Fin a lorg cia mheud poca a tha dhìth gus treud ghruamabrogan a bhiathadh.

Ciamar a bhios tu ag iomadachadh àireamhan dà fhigear?

Bhidio is ceistean mu bhith ag iomadachadh àireamhan dà fhigear. Pàirtichidh Snoot is Fin àireamhan dà fhigear gus iomadachadh a dhèanamh nas fhasa. 19 x 5 = 10 x 5 + 9 x 5.

Ciamar a chuidicheas dol thairis air 10 le cur-ris is toirt-air-falbh?

Bhidio agus ceistean air mar a chuidicheas a' dol thairis air deich le bhith a' cur-ris agus a' toirt-air-falbh.

Ciamar a chuidicheas ath-òrdachadh thu le cur-ris?

Bhidio agus ceistean far a bheil Snoot is Fin a' cleachdadh cheangalan àireamhan agus ath-òrdachadh airson àireamhan a chur-ris.

Ciamar a chuidicheas pàirteachadh gu deichean is aonadan le cur-ris?

Bhidio agus ceistean air mar a chuidicheas pàirteachadh gu deichean is aonadan thu le cur-ris.

Ciamar a chuidicheas co-leasachadh thu le toirt-air-falbh?

Bhidio agus ceistean air mar a chuidicheas co-leasachadh thu gus toirt-air-falbh àireamhan dà fhigear a shìmpleachadh.

Ciamar a gheibh thu fìrinnean àireimh ùra bho na th' agad?

Bhidio agus ceistean mu fhìrinnean àireimh. Tha Snoot agus Fin ag obrachadh a-mach dè thèid aca air a cheannach ann an ionad nam balgan na creideasan a th' aca.