Ciamar a thòisich caistealan?

Faigh a-mach carson a chaidh caistealan a thogail ann an Alba agus dè bh' ann roimhe sin.

Dè bh' ann ro chaistealan?

Faigh a-mach dè bh' ann an Alba ro chaistealan.

Cò thug caistealan a dh'Alba?

Faigh a-mach mar a dh'atharraich Daibhidh I Alba nuair a dh'iarr e air ridrean Normanach caistealan motte agus bailey a thogail.

Carson a nochd bailtean agus borghan mu chuairt nan caistealan?

Faigh a-mach mar a bha saighdearan a' toirt ionnsaigh air caistealan agus mar a bha daoine sàbhailte nam broinn.

Carson a bha caistealan cudromach aig àm cogaidh?

Faigh a-mach ciamar a bha daoine a' cleachdadh chaistealan nuair a bhiodh cogadh agus blàir ann.

Ciamar a bhiodh daoine a' toirt ionnsaigh air is a' dìon chaistealan?

Faigh a-mach mar a bha daoine sàbhailte ann an caisteal agus mar a bhiodh nàimhdean a' toirt ionnsaigh orra.

Dè an seòrsa beatha a bh' aig daoine ann an caisteal fo shèist?

Faigh a-mach cò ris a bha a' bheatha ann an Caisteal Shruighlea coltach agus e fo shèist aig àm Cogaidhean na Saorsa.

Dè thàinig an dèidh chaistealan?

Faigh a-mach dè thachair do chaistealan na h-Alba agus mar a tha iad air an cleachdadh an-diugh.

Dè an diofar a tha eadar lùchairtean agus caistealan?

Faigh a-mach cò ris a bha e coltach do dhaoine a bha a' fuireach ann an lùchairt rìoghail no ann an taigh leòmach.

Carson a cheannaich a' Bhanrigh Bhictoria Caisteal Bhaile Mhoireil?

Faigh a-mach carson a bha a' Bhanrigh Bhictoria agus am Prionnsa Albert cho measail air Alba agus air Caisteal Bhaile Mhoireil.

Ciamar a bha caistealan air an cleachdadh aig àm an Dara Cogaidh?

Faigh a-mach mar a bha caistealan ann an Alba air an cleachdadh aig àm an Dara Cogaidh.

Ciamar a tha caistealan air an cleachdadh an-diugh?

Faigh a-mach mu na diofar dhòighean sa bheil caistealan agus lùchairtean ann an Alba air an cleachdadh an-diugh.