Sut i dalgrynnu rhifau

Cynnwys y wers hon

 • Un fideo yn egluro sut i dalgrynnu rhifau
 • Dau weithgaredd i brofi dy hun ar sut i dalgrynnu rhifau

Lesson content

 • One video explaining how to round numbers
 • Two activities to test yourself on how to round numbers

Fideo / Video

Mae Jerry ac Albert yn darganfod faint o losin sydd ym mhob jar.

Jerry and Albert discover how many sweets there are in each jar.

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo, dylai'r disgyblion wybod:

 • bod talgrynnu rhifau yn rhoi syniad cyffredinol o beth allai'r cyfanswm fod
 • bod talgrynnu yn gallu gwneud y rhif yn haws i'w ddeall ac yn gyflymach i'w ddweud
 • rheolau talgrynnu i'r deg, cant a mil agosaf

Notes for parents

After watching the video, students should know:

 • that rounding numbers give us a general idea of what the total is
 • that rouding numbers can make them easier to understand and quicker to say
 • the rules for rounding to the nearest ten, hundred and thousand

Talgrynnu i’r 10 agosaf / Rounding to the nearest 10

I dalgrynnu rhif i’r 10 agosaf, edrycha ar ddigid yr unedau. Os yw digid yr unedau’n 5 neu fwy, talgrynna i fyny. Os yw digid yr unedau’n 4 neu lai, talgrynna i lawr.

 • Y digid olaf yn 356 yw 6. Felly caiff ei dalgrynnu i fyny i 360.
 • Y digid olaf yn 352 yw 2. Felly caiff ei dalgrynnu i lawr i 350.
 • 5 yw digid olaf 475. Bydd 5 bob amser yn cael ei dalgrynnu i fyny. Felly mae 475 yn talgrynnu i fyny i 480.

To round numbers to the nearest 10, look at the digit of the units. If the digit of the units is 5 or more, round up. If the digit of the units is 4 or less, round down.

 • The last digit in 356 is 6. So it's rounded up to 360.
 • The last digit in 352 is 2. So it's rounded down to 350.
 • 5 is the last digit of 475. 5 is always rounded up. So 475 is rounded up to 480.

Talgrynnu i’r 100 agosaf / Rounding to the nearest 100

I dalgrynnu rhif i’r 100 agosaf, edrycha ar ddigid y degau. Os yw digid y degau’n 5 neu fwy, talgrynna i fyny. Os yw digid y degau’n 4 neu lai, talgrynna i lawr.

 • 8 yw digid y degau yn 3281. Felly caiff ei dalgrynnu i fyny i 3300.
 • 1 yw digid y degau yn 3216. Felly caiff ei dalgrynnu i lawr i 3200.

To round a number to the nearest 100, look at the digit of the tens. If the digit of the tens is 5 or more, round up. If the digit of the tens is 4 or less, round down.

 • 8 is the digit of the tens in 3281. So it's rounded up to 3300.
 • 1 is the digit of the tens in 3216. So it's rounded down to 3200.
Wrth dalgrynnu i’r 100 agosaf, mae 3281 yn mynd yn 3300.

Talgrynnu i’r 1000 agosaf / Rounding to the nearest 1000

I dalgrynnu rhif i’r 1000 agosaf, edrycha ar ddigid y cannoedd. Os yw digid y cannoedd yn 5 neu fwy, talgrynna i fyny. Os yw digid y cannoedd yn 4 neu lai, talgrynna i lawr.

 • 5 yw digid y cannoedd yn 4559. Felly caiff ei dalgrynnu i fyny i 5000.
 • 2 yw digid y cannoedd yn 4295. Felly caiff ei dalgrynnu i lawr i 4000.

To round a number to the nearest 1000, look at the digit of the hundreds. If the digit of the hundreds is 5 or more, round up. If the digit of the hundreds is 4 or less, round down.

 • 5 is the digit of the hundreds in 4559. So it's rounded up to 5000.
 • 2 is the digit of the hundreds in 4295. So it's rounded down to 4000.

Gweithgaredd 1 / Activity 1

Profa dy hun! Wyt ti'n gallu talgrynnu’r rhifau i’r deg agosaf a newid y labeli?

Test yourself! Can you round the numbers to the nearest ten and change the labels?

Gweithgaredd 2 / Activity 2

Talgrynna’r rhifau i’r deg agosaf a llenwa'r blwch gyda'r ateb cywir.

Round the numbers to the nearest ten and fill in the box with the correct answer.

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3