Sut i adio gan ddefnyddio colofnau

Cynnwys y wers hon

 • Un fideo
 • Tri gweithgaredd

Lesson content

 • One video
 • Three activites

Fideo / Video

Mae Jerry ac Albert yn cadw gwenyn! Defnyddio adio i weld faint sydd ganddynt.

Nodiadau i rieni

 • Rhaid gwahanu’r digidau mewn i golofnau gwerth lle. Hynny yw, yn y rhif 232, mae 2 o unedau, 3 o ddegau a 2 o gannoedd. Wrth wahanu 95 i golofnau gwerth lle, mae 5 o unedau a 9 o ddegau.
 • Yna, rhaid adio pob colofn gan ddechrau gyda’r unedau.
 • Wrth adio, os ydym yn cael cyfanswm sy’n uwch na 9, rhaid i ni roi’r unedau mewn ac yna cario’r degau ar draws i’r golofn nesaf ar y chwith.
 • Os taw dim ond un digid sydd yng ngholofn y cannoedd, rhaid cofio i adio hwn gyda’r degau wnaethom gario ar draws eisoes.

Notes for parents

 • We must separate the digits into place value columns. Therefore, with the number 232, we have 2 units or ones, 3 tens and 2 hundreds. When we separate 95, we have 5 units or ones and 9 tens.
 • Then, you should add each column, starting with the units.
 • When adding, if we get a total greater than 9, we must put the units in as normal but carry the tens digit across one place to the left.
 • If you only have one digit left in a column, just remember to add it to the tens digit you carried across.

Wrth ysgrifennu symiau, gwahana’r rhifau’n unedau, degau, cannoedd a miloedd. Rhestra’r rhifau mewn colofn a dechreua trwy adio’r unedau’n gyntaf bob tro.

 • Amcangyfrifa’n gyntaf a gwirio wedyn – mae’n syniad da amcangyfrif yr ateb yn gyntaf ac wedyn gwirio dy ateb go iawn.
 • Does dim ots am y drefn – cofia fod 345 + 129 yr un fath â 129 + 345.
 • Geiriau allweddol – cadw lygad allan am y geiriau hyn mewn problemau: cyfanswm, swm, gyda’i gilydd, mwy. Mae’r rhain i gyd yn arwydd bod angen adio.
Wrth adio 345 + 129 at ei gilydd, dylet ysgrifennu’r swm fel hyn.

Gweithgaredd 1 / Activity 1

Datrysa’r broblem adio.

Solve the addition problem.

Gweithgaredd 2 / Activity 2

Datrysa’r broblem adio.

Solve the addition problem.

Gweithgaredd 3 / Activity 3

Datrysa’r broblem adio.

Solve the addition problem.

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3