Beth yw degolion?

Cynnwys y wers hon

 • Un fideo yn dangos sut i ddefnyddio'r pwynt degol i ddangos degfedau a chanfedau
 • Tri gweithgaredd i brofi dy hun ar ddegolion

Lesson content

 • One video to show how to use the decimal point to show tenths and hundredths
 • Three activities to test yourself on decimals

Fideo / Video

Cyflwyniad i ddefnyddio'r pwynt degol i ddangos degfedau a chanfedau.

An introduction to using the decimal point to show tenths and hundredths.

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo dylai’r disgyblion wybod:

 • beth yw'r pwynt degol
 • bod degolyn yn ffordd o ysgrifennu rhif sydd ddim yn gyfan
 • bod rhifau ‘rhwng’ rhifau yn rhifau degol, ee mae 10.4 rhwng y rhifau 10 ac 11
 • beth yw degfedau a chanfedau

Notes for parents

After watching the video, students should know:

 • what the decimal point is
 • that a decimal is a way of writing a number that is not whole
 • that decimals are 'inbetween' numbers, ie 10.4 is in between the numbers 10 and 11
 • what tenths and hundredths are

Rhifau degol / Decimal numbers

Mae degolyn yn ffordd o ysgrifennu rhif sydd ddim yn gyfan.

Rhifau ‘rhwng’ rhifau yw rhifau degol. Er enghraifft, mae 10.4 rhwng y rhifau 10 ac 11. Mae’n fwy na 10, ond yn llai nag 11.

Cymer ofal wrth ddarllen gwerthoedd rhifau degol.

Ystyr 4.2 yw 4 a 2 ddegfed.

Ystyr 4.20 yw 4 a 2 ddegfed a 0 canfed. Does dim angen i’r sero olaf fod yno.

Ystyr 4.02 yw 4 a 0 degfed a 2 ganfed.

A decimal is a way of writing numbers that aren't whole.

Decimal numbers are the numbers 'between' numbers. For example, 10.4 is between the numbers 10 and 11. It's more than 10, but less than 11.

Take care when reading the value of decimal numbers.

The meaning of 4.2 is 4 and 2 tenths.

The meaning of 4.20 is 4 and 2 tenths and 0 hundredths. The final zero doesn't need to be there.

The meaning of 4.02 is 4 and 0 tenths and 2 hundredths.

Gweithgaredd 1 / Activity 1

Wyt ti'n gallu ad-drefnu’r digidau yn gywir?

Can you re-arrange the digits correctly?

Gweithgaredd 2 / Activity 2

Cyfle i brofi dy hun eto - wyt ti'n gallu rhoi'r degolion yn eu trefn?

Time to test yourself again - can you place these decimals in order?

Gweithgaredd 3 / Activity 3

Ceisia roi'r degolion yn eu trefn.

Try to place the decimals in order.

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3