Sut i dynnu gan ddefnyddio colofnau

Cynnwys y wers hon

 • Un fideo
 • Dau weithgaredd

Lesson content

 • One video
 • Two activities

Fideo / Video

Sut i ddefnyddio tynnu colofnau.

Nodiadau i rieni

 • Rhaid gwahanu’r digidau mewn i golofnau gwerth lle. Hynny yw, yn y rhif 92, mae 2 o unedau a 9 o ddegau. Wrth wahanu 27 i golofnau gwerth lle, mae 7 o unedau a 2 o ddegau.
 • Rhaid gosod y rhif gwreiddiol (y rhif mwyaf) ar y top.
 • Yna, rhaid tynnu pob colofn gan ddechrau gyda’r unedau.
 • Wrth dynnu’r golofn gyntaf, os ydym yn cael rhif ar y top sy’n llai na’r rhif ar y gwaelod, rhaid benthyg o’r golofn degau (y golofn i’r chwith). Hynny yw, mae 2 yn llai na 7 felly rhaid cymryd deg o’r golofn degau sy’n newid y 90 i lawr i 80. Yna byddwn yn rhoi’r deg i’r golofn unedau i wneud 12.
 • Nawr, gallwn dynnu 7 i ffwrdd o 12 i wneud 5. Rhaid gosod yr ateb 5 yn y blwch ateb o dan yr unedau.
 • Nawr, symudwch ymlaen i’r golofn degau. Gallwch dynnu 2 oddi wrth yr 8 i wneud 6. Rhaid gosod yr ateb 6 yn y blwch ateb o dan y degau.

Notes for parents

 • We must separate the digits into place value columns. Therefore, with the number 92, we have 2 units or ones, and 9 tens. When we separate 27, we have 7 units or ones and 2 tens.
 • You must place the original number (biggest number) on the top.
 • Then, you should subtract each column, starting with the units.
 • When subtracting the first column, if the number on top is smaller than the number on the bottom, we must borrow from the tens column (column to the left). In this instance, 2 is less than 7 so we must take ten from the tens column which changes the 90 down to 80.
 • Now we can subtract 7 from 12 to make 5. Place the 5 in the answer box under the units.
 • Now, move onto the tens column. You can subtract 2 from 8 to make 6. Place the 6 in the answer box under the tens.

Os yw’r rhifau’n rhy uchel neu’n rhy anodd i’w tynnu yn dy ben, ysgrifenna nhw mewn colofnau. Gwahana’r rhifau’n unedau, degau, cannoedd a miloedd. Rhestra’r rhifau mewn colofn a dechreua gyda’r unedau’n gyntaf bob tro.

 • Amcangyfrifa’n gyntaf a gwirio wedyn – mae’n syniad da amcangyfrif yr ateb yn gyntaf. A chofia wirio dy ateb go iawn.
 • Mae tynnu’n groes i adio. Felly mae bob amser yn bosib gwirio ateb swm tynnu drwy adio. Gwiria bod 182 - 37 = 145 drwy wneud y swm: 145 + 37 = 182
 • Gwylia am y geiriau hyn mewn problemau: tynnu i ffwrdd, gwahaniaeth, llai na, minws, lleihau, cwtogi. Maen nhw i gyd yn arwydd o swm tynnu.

Gweithgaredd 1 / Activity 1

Cwblha’r hafaliad. 48 - 21

Complete the equation. 48 - 21

Gweithgaredd 2 / Activity 2

Datrysa'r broblem tynnu.

Solved the subtraction problem.

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3