Ciamar a tha roinneadh mar thoirt-air-falbh a-rithist is a-rithist?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean mu mar a tha roinneadh coltach ri toirt-air-falbh a-rithist is a-rithist.

Anns a' bhidio tha Fin, Snoot agus Plimble a' feuchainn diofar dhòighean air na ròbotan aca a roinn eatarra.