A' cleachdadh roinneadh airson rud a dhèanamh nas lugha

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a chleachdas tu roinneadh airson rud a dhèanamh nas lugha.

Anns a' bhidio tha Fin agus Snoot a' cleachdadh roinneadh airson boglagrod a dhèanamh trì uiread nas lugha.