Cyfri 1 i 100

Ffocws dysgu

Dysga sut i ddefnyddio ffeithiau rhif wrth adio i 100.

Mae'r wers hon yn cynnwys:

 • un fideo i ddysgu cyfri o 1 i 100 mewn unedau a degolion
 • dau weithgaredd i helpu gydag unedau a degolion

Fideo / Video

Mae Zac a Zoe yn gwerthu 100 tocyn raffl. Bydd yr enillydd yn ennill cacen enfawr.

Zac and Zoe are selling 100 raffle tickets. The winner will win an enormous cake.

Cyfri 1 i 100

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r animeiddwaith, bydd disgyblion yn gallu:

 • deall yn weledol sut mae rhifau yn cynyddu
 • cyfrif mewn degau ac unedau hyd at 100
 • defnyddio'r gair 'sawl' yn gywir

Notes for parents

After watching the animation, students will be able to:

 • visualise how numbers increase
 • count in tens and units up to 100
 • use the word sawl (how many) correctly as an alternative to faint (how many)

Gweithgaredd 1 /Activity 1

Wyt ti'n gallu gwneud y symiau hyn?

Are you able to do these sums?

 • 30 + 44 = __
 • 25 + 5 = __
 • 40 + 12 = __
 • 64 + 10 = __

Gweithgaredd 2 / Activity 2

Wyt ti'n gallu creu set o docynnau raffl fel sydd yn y fideo?

Can you make a set of raffle tickets like in the video?

Beth am gynnal raffl gyda'r teulu? Beth wyt ti am roi fel gwobr i'r person sy'n ennill? Tegan, ffrwyth neu flodyn o'r ardd efallai? Mi gei di benderfynu!

How about holding a raffle for your family. What are you going to give to the winner? A toy, a piece of fruit or a flower from the garden perhaps? You decide!

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3