Blàr Drochaid Shruighlea, 1297

Chuidich ro-innleachd ghleusta feachd beag Albannach, le Uilleam Ualas agus Anndra Moireach os a cionn, gus feachd Shasannach a bha gu math na bu mhotha a chur fodha ann an Sruighlea air 11 Sultain, 1297.

Faigh a-mach mu Bhlàr Drochaid Shruighlea.

Ciamar a rinn Uilleam Ualas a' chùis air feachd Shasainn aig Drochaid Shruighlea?

Bha feachd Shasainn gu math na bu mhotha na bha feachd na h-Alba, mar sin dh'fheumadh Ualas agus ceannard eile nam feachdan Albannach Anndra Moireach a bhith nas gleusta.

Bha an dà fheachd air gach taobh de dh'Abhainn Fhoirthe. Cha robh dòigh a gheibheadh na Sasannaich gu na h-Albannaich ach le dhol tarsainn drochaid chumhang fhiodha. Bha na h-Albannaich a' feitheamh air an taobh eile.

Mar a chleachd Ualas agus Moireach an talamh

  • Leig iad le pàirt de dh'fheachd Shasainn a dhol tarsainn na drochaid agus thug iad ionnsaigh an uair sin
  • Ghlac iad saighdearan Shasainn ann an lùb na h-aibhne
  • Chan fhaigheadh an còrr de dh'fheachd Shasainn tarsainn na drochaid airson an cuideachadh
  • Bha uiread a dhaoine air an drochaid 's nach faigheadh na saighdearan Sasannach air teiche a-null

Blàr Drochaid Shruighlea: Prìomh cheumannan

Dealbh den drochaid fhiodha taobh a-muigh Caisteal Shruighlea

Abhainn Fhoirthe

Bha feachdan Shasainn agus feachdan na h-Alba air gach taobh de dh'Abhainn Fhoirthe. Dh'fheumadh ridirean Shasainn a dhol tarsainn drochaid chumhang fhiodha airson faighinn gu na h-Albannaich.

1 of 5

Dè thachair an dèidh a' bhlàir?

B' e buaidh iongantach a bh' anns a' bhlàr ach bha cosgais na lùib.

Chaidh Anndra Moireach, co-cheannard Ualas air feachd na h-Alba, a dhroch leòn sa bhlàr agus chaochail e goirid an dèidh sin.

Bha Rìgh Eideard I feargach gun do chaill e. Ghabh e smachd pearsanta air feachd Sasannach agus mheàrrs e gu tuath airson Ualas a lorg agus buaidh fhaighinn air.

An ath bhliadhna, choinnicheadh Ualas agus Eideard aig Blàr na h-Eaglaise Brice.

Dealbh den t-sealladh bho Chaisteal Shruighlea gu làrach Blàr Drochaid Shruighlea
An sealladh bho Chaisteal Shruighlea gu làrach Blàr Drochaid Shruighlea.
Raibeart Brus
Blàr na h-Eaglaise Brice
Blàr Allt a' Bhonnaich

Daoine, tachartasan agus coimhearsnachdan san àm a dh'fhalbh, there's more to learn...