Sialensau amgylcheddol – CBAC

1

Mesur o beth yw ein hôl troed ecolegol?

2

Beth yw e-wastraff?

3

Pam y mae stoc bysgod penfras Môr y Gogledd wedi lleihau?

4

Ble yn y byd mae’r gêm golff yn lleihau cyflenwadau dŵr?

5

Sut mae pobl yn defnyddio’r goedwig law drofannol i gynhyrchu bwyd?

6

Pa un o’r rhain sy’n un o effeithiau negyddol newid hinsawdd ar riffiau cwrel trofannol?

7

Pa ddatganiad sy’n disgrifio un o effeithiau cadarnhaol newid hinsawdd yn y DU?

8

Ble yn y byd allwch chi wylio morfilod a dysgu am ddiwylliant lleol?

9

Beth yw’r enw sy’n cael ei ddefnyddio am y math o dwristiaeth lle mae pobl yn mynd ar wyliau i ardal am resymau cadwraethol ac i gefnogi’r economi leol?

10

Pa fath o strategaeth rheoli ecosystem sy’n cael ei defnyddio i amddiffyn y Barriff Mawr yn Awstralia?