Ein hôl troed ecolegol

Mae ôl troed ecolegol yn fesur o’r effaith mae pob un ohonom yn ei chael ar yr amgylchedd. Mae’n ystyried faint o dir mae ei angen ar bob un ohonom bob blwyddyn, i ddarparu digon o fwyd, dŵr, egni a gwasanaethau. Mae ôl troed ecolegol yn cael ei fesur mewn hectarau fyd-eang y person (global hectares per person: gha). Mae gennym ddigon ar y ddaear i’n galluogi ni i gael 2.1 gha yr un. Os byddwn yn defnyddio mwy na hyn, bydd ein ffordd o fyw yn anghynaliadwy.

Po fwyaf o egni rydym yn ei ddefnyddio, po fwyaf o deithio rydym yn ei wneud. Po fwyaf o safleoedd naturiol rydym yn ymweld â hwy, po fwyaf ein hôl troed ecolegol. Mae’r diagram yn dangos pum cydran ein hôl troed ecolegol:

Pum cydran ein hôl troed ecolegol yw egni, gwastraff, teithio, bwyd a choed.Ein hôl troed ecolegol