Gnìomhairean neo-riaghailteach

Gràmar

Tha na h-earrainnean gràmair a leanas cuideachd ri fhaighinn air an làraich:

  • a, a' agus à
  • A' cleachdadh gam agus gad
  • Ainmearan leis an alt
  • An tràth caithte agus an tràth teachdail
  • Ceanglaichean
  • Coimeasach agus feabhasach
  • Freumh, gnìomh-ainmear, agus gnìomh-ainmear rùnach
  • Naisgearan
  • Riochdairean
Move on to Test
next