Gnìomhairean neo-riaghailteach

Na deich gnìomhairean neo-riaghailteach

Tha deich gnìomhairean neo-riaghailteach ann an Gàidhlig. Is fhiach eòlas a chur orra oir tachraidh tu riutha gu math tric.

Gu h-ìosal tha clàr leis na deich gnìomhairean neo-riaghailteach. Chì thu freumh, gnìomh-ainmear, gnìomh-ainmear rùnach, tràth caithte agus tràth teachdail air an son.

Gnìomhairean neo-riaghailteach
FreumhGnìomh-ainmearGnìomh-ainmear rùnachTràth caithteTràth teachdail
abairag ràdha ràdhthuirttheir
saysayingto saysaidwill say
beira' breitha bhreithrugbeiridh
catchcatchingto catchcaughtwill catch
cluinncluinntinna chluinntinnchualacluinnidh
hearhearingto hearheardwill hear
dèana' dèanamha dhèanamhrinn
dodoingto dodidwill do
faica' faicinna dh'fhaicinnchunnaicchì
seeseeingto seesawwill see
faigha' faighinna dh'fhaighinnfhuairgheibh
getgettingto getgotwill get
racha' dola dholchaidhthèid
gogoingto gowentwill go
ruiga' ruigsinna ruigsinnràinigruigidh
arrive, reacharriving, reachingto arrive, to reacharrived, reachedwill arrive, will reach
thoira' toirta thoirtthugbheir
givegivingto givegavewill give
thiga' tighinna thighinnthàinigthig
comecomingto comecamewill come