Beth yw ecosystem?

Amgylchedd naturiol yw ecosystem ac mae’n cynnwys y fflora (planhigion) a’r ffawna (anifeiliaid) sy’n byw ac yn rhyngweithio yn yr amgylchedd hwnnw. Fflora, ffawna a bacteria yw rhannau biotig neu fyw yr ecosystem. Mae ecosystemau yn ddibynnol ar y rhannau anfiotig neu anfyw a ganlyn:

  • hinsawdd – mae’r tymheredd a swm y glawiad yn bwysig iawn er mwyn pennu pa rywogaethau sy’n gallu goroesi yn yr ecosystem
  • pridd – mae’r math o bridd yn bwysig gan fod y pridd yn darparu maetholion a fydd yn cynnal gwahanol blanhigion
  • dŵr – bydd swm y dŵr sydd ar gael mewn ecosystem yn pennu pa blanhigion ac anifeiliaid y mae’n bosibl eu cynnal

Mae gan rannau biotig yr ecosystem, sy’n cynnwys bacteria, fflora a ffawna, berthynas gymhleth â’r rhannau anfiotig – bydd newid mewn un yn arwain at newid yn y llall.

Y gylchred faetholion.Mae bacteria yn dadelfennu deunydd mewn pridd i greu maetholion, sy’n cael eu hamsugno gan blanhigion. Gall planhigion gael eu bwyta gan anifeiliaid. Mae gwastraff o blanhigion marw ac anifeiliaid yn cael ei ychwanegu i’r pridd.