Cùisean eaconamach - Cion cosnaidh

Am measg nan adhbharan airson cion cosnaidh sna SA tha leth-bhreith, in-imrichean mhì-laghail agus teisteanasan nach eil ro mhath. Nuair a bha an seacadh eaconamach ann, bha barrachd dhaoine dubha agus Hispanics gun obair na bha de bhuidheann sam bith eile.

Chaidh Gnìomhachadh Dearbhach (Affirmative Action) a chur an gnìomh airson a bhith cinnteach gum faigheadh tagraichean obair agus gun deigheadh dèiligeadh ri luchd-obrach fhad 's a bhiodh iad ag obair gun diù dhan cinneadh, dhan creideamh, dhan dath no dhan dùthaich às an tàinig iad.

Leis a' chrìonadh a thòisich ann an eaconamaidh an t-saoghail ann an 2007, chaidh Achd Ath-ghabhail agus Ath-thasgaidh Ameireaga 2009 (American Recovery and Reinvestment Act 2009) a chur an gnìomh. Bha sin air a dhealbh airson an eaconamaidh a bhrosnachadh, agus airson obraichean a shàbhaladh agus a chruthachadh.

A' bhliadhna an dèidh sin, shoidhnig an Ceann-suidhe Obama Achd Obraichean nan Gnothachasan Beaga 2010 (Small Business Jobs Act 2010). Thug sin faochadh chìsean agus cothrom nas fheàrr air creideas do ghnothachasan beaga.

Cùisean eaconamach - Beairteas

Tha Ameireaganaich gheala a' cosnadh barrachd air buidhnean cinneadail eile agus chan eil iad idir cho buailteach a bhith ann am bochdainn an coimeas ri Hispanics agus daoine dubha. Am measg nan adhbharan airson diofar ann an tuarastal tha leth-bhreith, an seòrsa obrach a th' aca, foghlam agus in-imrich.

Tha neo-ionannachd cinneadail a thaobh reatan bochdainn air fàs nas lugha. Tha am meadhan-chlas dubh air fàs.

  • Ann an 2000 bha seilbh aig 47% de dh'Ameireaganaich-Afraganach air na taighean aca.
  • Ann an 2001, bha còrr is leth nan teaghlaichean de dh'Ameireaganaich-Afraganach le cupaill phòsta a' cosnadh $50,000 no barrachd.
  • Ann an 2004, b' ann aig luchd-obrach Ameireaganach-Afraganach a bha an dara tuarastal meadhain a b' àirde dhe na mion-bhuidhnean ann an Ameireaga an dèidh nan Ameireaganach Àisianach.
  • Ann an 2010, bha mu 1.1 millean Ameireaganach-Afraganach a' cosnadh còrr is $100,000 sa bhliadhna.

A rèir cunntas-sluaigh nan SA ann an 2010, bha 22% dhe na daoine Hispanic beò ann am bochdainn, faisg air dà uiread a' chuibheis nàiseanta de 12.6%. Tha mòran dhaoine Hispanic a' fuireach ann an stàitean faisg air crìochan Mheagsago. Tha gu leòr dhe na daoine Hispanic ann an Ameireaga math dheth, gu h-àraid daoine le buntanas ri Ciùba agus a tha a' fuireach ann an stàitean leithid Florida. Ach, tha an èiginn sa bheil in-imrichean Hispanic a tha beò ann am bochdainn na adhbhar uallaich.

An cois na bh' ann an Achd Ath-ghabhail agus Ath-thasgaidh Ameireaga 2009 bha maoineachadh airson Prògram Taic Beathachadh A-bharrachd [Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)] airson feuchainn ri cur às do dh'acras. Chuir an Achd cuideachd taic teachd-a-steach am meud.