Dehongliadau Cristnogol o'r creu

Mae Cristnogion heddiw yn dehongli straeon y Beibl am y creu mewn nifer o ffyrdd gwahanol.

Mae'r rhan fwyaf yn credu bod Duw wedi dod â'r bydysawd i fodolaeth o ddim byd. Weithiau, gelwir hyn yn ex nihilo. Mae rhai'n credu ei fod wedi cael ei greu o ddefnydd oedd yn bodoli eisoes. Weithiau, gelwir hyn yn ex materia.

Mae rhai Cristnogion yn cymryd y straeon Beiblaidd am y creu yn llythrennol, ac yn credu eu bod nhw'n disgrifio'n union sut cafodd y bydysawd a bodau dynol eu creu.

Mae Cristnogion eraill yn gweld y straeon hyn yn debycach i ddamhegion neu straeon symbolaidd sy'n adrodd, ar ffurf stori, y gwirionedd dwfn mai Duw greodd y bydysawd a phopeth sydd ynddo, a'i fod yn cynnal ei greu. Yn aml, bydd y Cristnogion hyn yn edrych ar wyddoniaeth i'w helpu nhw i ddeall sut gwnaeth Duw hyn.

curriculum-key-fact
Roedd y gair ‘diwrnod’ yn golygu ‘cyfnod o amser' pan gafodd y Beibl ei ysgrifennu. Mae'r ffaith hon yn golygu bod rhai Cristnogion yn gallu cadarnhau eu cred bod Duw wedi achosi esblygiad, gan ei fod wedi digwydd dros amser hir iawn.
Question

Esbonia pam mae credoau Cristnogol am y creu yn gallu amrywio.

Mae credoau Cristnogol am y creu yn gallu amrywio oherwydd ei bod hi'n bosibl dehongli'r Beibl mewn gwahanol ffyrdd. Mae Cristnogion llythrennol yn credu bod Duw wedi creu'r byd mewn chwe diwrnod cyn gorffwys ar y seithfed diwrnod, fel mae Genesis yn ei nodi. Mae llythrenolwyr yn cymryd bod y Beibl yn wir yn union fel mae wedi'i ysgrifennu, felly fyddai dim lle i ddamcaniaethau gwyddonol yn eu credoau. Mae Cristnogion sy'n anllythrenolwyr, sydd hefyd yn cael eu galw’n Gristnogion rhyddfrydig, yn dehongli'r Beibl mewn modd mwy mytholegol. Maen nhw'n credu y dylid deall y straeon mewn ffordd fwy symbolaidd. Mae hyn yn golygu nad ydyn nhw bob amser yn credu'r union bethau sydd wedi'u hysgrifennu yn y Beibl. Mae'n bosibl y byddai Cristnogion rhyddfrydig yn credu mewn cymysgedd o'r hyn sydd wedi'i nodi yn Genesis a'r damcaniaethau gwyddonol. Er enghraifft, efallai y byddan nhw'n credu bod Duw wedi achosi'r Glec Fawr neu esblygiad. Mae hyn yn golygu eu bod nhw'n gallu dal i gredu mai Duw greodd y byd, gan dderbyn hefyd rai o'r damcaniaethau gwyddonol.