Sgrìobhadh pearsanta

Anns an earrainn sgrìobhaidh seo coimheadaidh sinn air aon dòigh air ceist Sgrìobhadh pearsanta a fhreagairt.

Seo ceist a dh'fhaodadh a bhith ann am measadh-aonaid:

Na cur-seachadan agam fhèin

Sgrìobh aiste phearsanta air a bheil an tiotal 'Na cur-seachadan agam fhèin'.

Nad phlana, dh'fhaodadh tu tiotalan a sgrìobhadh a dh'innseadh dè bhiodh anns gach paragraf (àireamhan 1-5).

Mapa-inntinn air a' chuspair 'Na cur-seachadan agam fhËiníMapa-inntinn air a' chuspair 'Na cur-seachadan agam fhèin'

Seo mar a bha mise a' smaoineachadh air an aiste a chur ri chèile:

Paragraf 1: Ro-ràdh

 • Innsidh mi mu na tha mi a' dol a dhèanamh anns an aiste seo
 • Ainmichidh mi na trì cur-seachadan a tha agam

Paragraf 2: Ball-basgaid

Innsidh mi mun chur-seachad seo, me:

 • cuin a thòisich mi
 • dè cho tric 's a bhios mi ris
 • an sgioba dhan cluich mi
 • an toileachas a tha e a' toirt dhomh
 • am feum a tha e a' dèanamh dhomh a thaobh fallaineachd
 • mar a tha mi a' cur eòlas air daoine eile

Paragraf 3: Leughadh

Innsidh mi mun chur-seachad seo, me:

 • far am faigh mi leabhraichean (bùthan, eadar-lìon, leabharlann, e-leabhraichean)
 • dè seòrsa leabhraichean as toigh leam
 • an leabhar as fhèarr a leugh mi
 • cho tric 's a bhios mi ris
 • am feum a tha e a' dèanamh dhomh anns an sgoil

Paragraf 4: Togail dhealbhan

Innsidh mi mun chur-seachad seo, me:

 • an camara ùr a tha agam
 • na seòrsaichean dhealbhan as toigh leam a bhith a' togail
 • cho tric 's a bhios mi ris
 • co-fharpais a bhuannaich mi

Paragraf 5: Co-dhùnadh

Cuiridh mi crìoch air an aiste le bhith ag innse:

 • mun eadar-dhealachadh a tha na cur-seachadan seo a' dèanamh rim bheatha agus mar a tha mi an dòchas leantainn orm leotha

Cruthaich mapa-inntinn dhut fhèin a-nis airson a' chuspair seo. An uair sin, sgrìobh aiste phearsanta air a' chuspair.