Society - Leisure time

Mairi describes how she and her friends like to spend their spare time. Read what she says and answer the questions on the following page.

Empty seats in a cinema

Is toigh leinn gu mòr a bhith a' faicinn nam filmichean as ùire agus, mar sin, bidh mise agus dithis eile tric a' dol dhan taigh-dhealbh còmhla.

Thèid mi fhèin, Ali agus Chris dhan aon àite mar as trice, ann am meadhan a' bhaile. Ach, tha e uaireannan gu math doirbh dhuinn aontachadh dè am film a chì sinn, leis nach e an aon seòrsa rud a tha a’ còrdadh ri duine againn. Is fheàrr le Ali filmichean èibhinn, oir tha i an-còmhnaidh a' gàireachdainn. Tha Chris gu math dèidheil air filmichean iargalta, eagalach. Tha mise gu math measail air filmichean le tòrr rudan a' tachairt annta – càraichean a' rèiseadh, daoine a' sabaid agus rudan a' dol brag! Feumaidh sgriobt agus sgeulachd mhath tha a bhith ann cuideachd, ge-tà. Cha dèan fuaim a' chùis leis fhèin!

Tha aon rud ann nach eil a' còrdadh rium mu bhith a' dol dhan taigh-dhealbh còmhla ris an dithis eile. Tha mise ag iarraidh a h-uile facal a chluinntinn. Ach bidh Ali agus Chris le chèile a' ceannach peile mòr de phopcorn agus ga chagnadh tron fhilm air fad. Abair fuaim! Ged a tha Ali ga ithe milis agus Chris ga iarraidh saillte, tha am fuaim a cheart cho dona! Agus na bi a' faighneachd mu na thachras nuair a bhios nachos aig duine aca!

Tha filmichean Albannach a' còrdadh rium uabhasach fhèin math. Tha mi an dòchas gum bi barrachd dhiubh ann, seach rudan gòrach, leanabail mar am film mu dheireadh a chunnaic mi. Tha mi a’ smaointinn gum biodh e math nam biodh barrachd fhilmichean stèidhichte ann an Alba. Tha na seallaidhean againn dìreach àlainn agus tha mi a’ smaointinn gun tàladh e luchd-turais a dh’Alba.

Nuair a dh’fhàgas mi an sgoil, bu toigh leam a dhol don Sgoil Ealain ann an Obar Dheathain. Ach, an dèidh sin, bu mhath leam a bhith ag obair ann an saoghal film, dràma agus telebhisean – ’s dòcha nam chleasaiche no nam sgrìobhadair. Mura tèid agam air sin a dhèanamh, ge-tà, bidh mi fhathast ag iarraidh a dhol dhan taigh-dhealbh. Bidh filmichean fhathast a’ còrdadh rium nuair a bhios mi nam chaillich!

Now answer the questions on the next page.