Culture - Music I like

Form your own answers to the following questions, then listen to the conversation below which includes full answers.

Audience members at a music festival
Question
  • Inns dhomh mu dheidhinn an t-seòrsa ciùil as fheàrr leat.
  • Dè na seinneadairean no còmhlain a tha a' còrdadh riut agus carson?
  • An deach thu a-riamh a dh'fhaicinn còmhlan a' cluich beò?
  • Dè do bheachd air fèisean ciùil? Am biodh thu ag iarraidh a dhol gu tè sam bith dhuibh sin?
  • A bharrachd air a bhith ag èisteachd ri ceòl, a bheil thu air feuchainn ri ceòl a chluich?

Practice conversation - Music I like

Head to the next page if you'd like to follow a Gaelic or English transcription of the conversation as you listen.