Jihad

Wrth fyw mewn heddwch neu ufudd-dod i ewyllys Allah, mae Mwslimiaid yn defnyddio’r termau jihad ‘uwch’ a ‘lleiaf’.

Beth yw jihad?

Bydd y cysyniad Mwslimaidd ‘jihad’ yn cael ei ddrysu’n aml â’r syniad o ryfel sanctaidd. Ystyr jihad yw ‘brwydro yn ffordd Allah’, ac mae’n cyfeirio o leiaf gymaint at frwydr ysbrydol fewnol neu bersonol ag y mae at ryfela ac ymladd.

Mae’r rhan fwyaf o ysgolheigion Mwslimaidd yn cytuno bod dwy lefel o jihad, ac o’r rhain, mai jihad uwch yw’r pwysicaf.

Jihad uwch

Cyfeiriad yw hyn at frwydr ysbrydol bersonol pob Mwslim i ddilyn dysgeidiaethau Allah yn eu bywydau beunyddiol. Mae hyn yn cynnwys goresgyn drygau fel dicter, trachwant, balchder a chasineb, maddau i bobl sy’n peri loes iddyn nhw, a gweithio dros gyfiawnder cymdeithasol.

Bydd Mwslimiaid yn gwneud ymdrech fawr i fyw yn ôl cyfarwyddiadau Allah iddynt, er enghraifft:

  • dilyn rheolau’r ffydd
  • ymgysegru i Allah
  • gwneud popeth maen nhw'n gallu i helpu pobl eraill

I’r rhan fwyaf o bobl, mae byw yn ffordd Duw yn dipyn o frwydr. Mae Duw’n gosod safonau uchel, a rhaid i gredinwyr ymladd â’u chwantau hunanol eu hunain i ymgyrraedd atyn nhw, faint bynnag maen nhw’n caru Duw. Mae pum Piler Islam yn ffurfio ymarferiad Jihad yn hyn o beth, gan fod Mwslim yn nesáu at Allah drwy eu cyflawni. Dyma rai ffyrdd eraill mae Mwslimiaid yn gallu ymwneud â’r jihad uwch:

  • dysgu’r Qur’an ar y cof, neu ymgymryd ag astudiaeth grefyddol arall
  • goresgyn pethau fel dicter, trachwant, casineb, balchder neu falais
  • glanhau llawr mosg
  • cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol Mwslimaidd
  • gweithio dros gyfiawnder cymdeithasol
  • maddau i rywun sydd wedi achosi poen neu drosedd