Srath Nabhair: sgil-teicnigeach test questions

Leugh am pìos bàrdachd Srath Nabhair le Ruaraidh MacThòmais agus freagair na ceistean a leanas.

1

Dè an sgil-teicnigeach a tha am bàrd a’ cur gu feum anns a’ chiad loidhne:

Anns an adhar dhubh-ghorm ud,

2

Dè an sgil-teicnigeach a th’ air a chleachdadh san treas loidhne?

bha rionnag a’ priobadh rinn?

3

Dè an sgil-teicnigeach a tha am bàrd a' cur gu feum san loidhne:

“bha rionnag a’ priobadh rinn 's i a' freagairt mireadh an teine ann an cabair taigh m' athar"?

4

Dè an sgil-teicnigeach a tha am bàrd a’ cur gu feum san loidhne:

a’ bhliadhna thugh sinn an taigh le bleideagan sneachda?

5

Dè an sgil-teicnigeach a th’ air a chleachdadh san loidhne:

a shealltainn cho eòlach ’s a bha iad air an Fhìrinn,?

6

Dè an sgil-teicnigeach a tha am bàrd a’ cleachdadh san loidhne:

oir bha nid ag eunlaith an adhair?

7

Dè an sgil-teicnigeach a th’ air a chur gu feum san loidhne:

(agus cròthan aig na caoraich)?

8

Leugh an rann mu dheireadh. Dè an sgil-teicnigeach a tha am bàrd a’ cleachdadh airson coimeas a dhèanamh eadar na srathan agus sùilean a’ bhoireannaich chràbhaidh?

9

Dè am puingeachadh a th’ air a chleachdadh tron bhàrdachd air fad airson an cuspair a ghluasad air adhart?

10

Dè tha fìor mu bhàrdachd Srath Nathair?