Lèirmheas - Ceistean

Freagair aon de na ceistean a leanas às dèidh dhut an stiùireadh gu h-ìseal a leughadh:

(a)Tagh pìos bàrdachd a leugh thu a thog faireachdainnean sònraichte annad. Seall mar a chuir am bàrd diofar sgilean sgrìobhaidh gu feum airson a' bhuaidh seo a thoirt ort.

(b) Tagh pìos bàrdachd a tha a' dèiligeadh ri cultar no eachdraidh na Gàidhlig. Seall mar a dh'fhoillsich am bàrd na beachdan a bh' aige/aice agus mar a thug seo soilleireachadh dhut air a' chuspair.

Stiùireadh - Sgrìobhadh Lèirmheas

  • Feumaidh tu an-còmhnaidh a' cheist a bhios romhad a fhreagairt. Tha an dà cheist gu h-àrd gu math eadar-dhealaichte.
  • Tha e cudromach gum bi thu a' cur taic ri na puingean a thogas tu. Feumaidh tu na puingean seo a shoilleireachd tro bhith a' cleachdadh fianais shònraichte à rosg neo bàrdachd airson do bheachd a mhìneachadh.
  • Feumaidh tu nochdadh gu bheil deagh thuigse agad air brìgh na bàrdachd. Bidh an sgrìobhadair ag amas air cuspair agus teachdaireachd a chur anns a' phìos litreachais tro shuidheachadh no caractar(an). Feumaidh tu iad seo a mhìneachadh nuair a bhios tu ri sgrìobhadh breithneachail.
  • Anns a h-uile pìos litreachais bidh an sgrìobhadair air sgilean-sgrìobhaidh eadar-dhealaichte a chur gu feum. Feumaidh tu eòlas a chur air na sgilean-sgrìobhaidh seo airson tàlant an sgrìobhadair a dhearbhadh nuair a bhios tu a' tarraing air pìos sònraichte às an teacs.
Move on to Test
next